Geografi

Der undervisies i geografi fra 4. - 9. klassetrin

Formål

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og resten af verden samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egen iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte mverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og sammenspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
  • redegøre for det internationale nødhjælpsarbejde i forbindelse med naturkatastrofer
  • anvende globus, kort, samt forskellige data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng
  • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering
  • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskaber
  • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

Trinmål efter 4. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

at få et bevidst og rumligt forhold til deres nærmeste omverden, således at interessen for omverden vækkes
at give dem mulighed for ved selvoplevede vandringer i terrænet at mærke terrænets mangfoldighed, stigning og fald og få en oplevelse af topografien ved at følge en bæk, åens løb, en bakke eller vandring omkring en sø
at kunne tegne deres skole og nærmeste omgivelser i fugleperspektiv
at give dem en mere bevidst fornemmelse af tid og sted
at lade dem lære Danmark at kende med de vigtigste byer, bælter, sunde, fjorde og landsdele
at give dem lejlighed til at stifte bekendtskab med de gamle erhverv som fiskeri, landbrug, smeden og andre håndværkeres arbejde i ”gamle” dage, og få dem til at fornemme den første følelse af, at vandet og byernes beliggenhed har en nøje sammenhæng


Trinmål efter 5. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til
at videreudvikle den naturgeografiske forståelse som blev grundlagt i 4. klasse, men  nu udvides området til Skandinavien og Norden
at kunne se og beskrive de forskellige kvaliteter for Østersøen og Nordsøen
at kunne beskrive de karakteristiske fænomener for hvert af de nordiske folkeslag


Trinmål efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

at være i stand til at rykke sig løs fra de hjemlige forhold og forbinde sig med fremmede geografiske forhold og verdensdele
at give indsigt i og oplevelse af zonegeografien, hvor hovedvægten bliver lagt på modsætningen mellem varme og kulde, f.eks. ved at beskrive Afrika og Grønland som store modsætninger
at få en oplevelse af de klimatiske betingelser for planteliv, dyreliv og menneskets livsbetingelser, bl.a. gennem billedlige skildringer af jægere, nomader eller fastboende folkeslag

at få en oversigt over Europas biografi, lande, hovedstøder, bjerge, folder o.s.v.. med dets mangfoldige forskelle, men også et billede og en forståelse for den europæiske helhed, som ikke længere er spaltet i to eller flere politiske dele

Trinmål efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

at blive bekendt med alle jordens verdensdele og havene som adskiller dem
at kunne kende og tegne omridset af kontinenterne og bruge dem som en nøgle til forståelse af de forskellige kontinenters egenart
at fordybe sig i enkelte udvalgte kulturer, f.eks. den kinesiske, buskmændene eller eskimoer, og skildre hvordan et bestemt land eller kulturområde hænger sammen med naturforholdene
at kunne stifte bekendtskab med andre lande ved at bruge opslagsværker og i opgaver eller på anden måde lægge arbejdet rem for de øvrige elever


Trinmål efter 8. klassetrin

Globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
beskrive det globale vandkredsløb
placere de væsentlige elementer i det globale vindsystem på verdenskortet
beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jorden
kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale fordeling
kende til fordelingen af verdens storbyer
kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

give eksempler på sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv
kende til naturlige klimasvingninger og samfundets påvirkning af jordens klima
kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark
give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold
kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent drikkevand


Kultur og levevilkår

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

kende til byvækst og byers opbygning og funktioner
kende til befolkningsudvikling
sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande
kende til eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer
kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning
kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og produktion knyttet hertil
kende konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre for natur og miljø


Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål
kende til principper for korttegning, også de første kort i historien, og fremstille egne kort i tegning og malning
kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus
foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer i lokalområdet og på ekskursioner


Efter 9. klassetrin

Globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til
at sætte de forskellige naturgeografiske mønstre ind i større sammenhænge
analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på jordkloden
analysere og forklare jordskælv vulkanisme, dybgrave, bjerge udfra pladetektonikken