Tilsynsrapport 2010

Erklæring om tilsyn i skoleåret 2009-10 ved Rudolf Steiner Skolen, Kvistgård, Skolekode 217.020

RETSGRUNDLAG/FORMÅL:

Uddrag af ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” 

Kapitel 3 Tilsyn

§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,
herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i
dansk, regning/matematik og engelsk og hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 4, historie samt med, om skolens samlede
undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de
tilsynsførende skal endvidere påse, at skolen opfylder kravet i § 1, stk. 2, 4. pkt. (se nedenfor), og at undervisningssproget
er dansk. Forældrekredsen kan i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage disse tilsynsopgaver.
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om valget af den eller de tilsynsførende. Skolen skal orientere
Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn. Opfylder den eller de tilsynsførende ikke på tilfredsstillende måde
kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan undervisningsministeren pålægge forældrekredsen
inden for en nærmere angivet frist at vælge en eller flere nye tilsynsførende.
Stk. 3. Den eller de tilsynsførende
1) skal til stadighed have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at de er i stand til at varetage et tilsyn med
undervisningen på grundskoleniveau,
2) skal beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået
godkendt et andet undervisningssprog end dansk,
3) må ikke tilhøre forældrekredsen,
4) må ikke være medlem af bestyrelsen,
5) må ikke være ansat på skolen,
6) må ikke være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer
fører tilsyn med denne anden frie grundskole, og
7) må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt i nr. 3-6.

Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen. Undervisningen skal overværes i et
omfang afstemt efter skolens størrelse, dog svarende til mindst en hel skoledag. Undervisningen inden for hvert af de fagområder,
som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, skal overværes af en tilsynsførende. Derudover skal den eller de tilsynsførende
drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales
faglige og pædagogiske kvalitet.
Stk. 7. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om
tilsynet efter stk. 2, herunder om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt i stk. 2. I tilfælde, hvor forældrekredsen har valgt
flere tilsynsførende, og hvor disse ikke er enige om affattelsen af den skriftlige tilsynserklæring, skal dette fremgå af erklæringen.
Enhver tilsynsførende har ret til at afgive sit særstandpunkt til forældrekredsen. Skolen udleverer den skriftlige tilsynserklæring til
forældrekredsen og offentliggør den på skolens hjemmeside på internettet.

Kapitel 1 Undervisning m.v.

§ 1, stk. 2, 4. pkt.,

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2009 Bertel Haarder

VALGTE TILSYNSPERSONER OG DERES FORUDSÆTNINGER:

Tilsynet er i skoleåret 2009-10 udført af 2 tilsynsførende, Tom Sinding og Erik V. Thomsen, der
hovedsagelig har fordelt opgaverne imellem sig ud fra egne erfaringer og oparbejdede kompetencer i henholdsvis Gymnasiet og Folkeskolen. Rapportens indhold vil blive fremlagt ved skolens årsmøde imaj 2010.

Erik V. Thomsen, der har været ansat i Folkeskolen som lærer og leder 1969-2005, har udøvet tilsynet i indeværende skoleår ved at overvære undervisningen i 4 hele skoledage i januar 2010 og 4 hele skoledage i april 2010. Endvidere har den tilsynsførende overværet 12. klasses mundtlige fremlæggelse af selvvalgte årsopgaver.

Tom Sinding, der har været studievejleder på Helsingør Gymnasium siden 1979, har i forbindelse med tilsynet overværet undervisning den 21. april og den 22. april 2010 i 9, 10, og 11. klasse i fagene: kemi, matematik, engelsk, biologi, historie og dansk er indgået i møderækken.

TILSYNETS TILSTEDEVÆRELSE.

ET:

Mandag den 11. januar 2010 5 klasse:
Tirsdag den 12. januar 2010 3. klasse:
Onsdag den 13. januar 2010 2. klasse
Torsdag den 14. januar 2010 4. klasse.
Mandag den 19. april 2010 6B. klasse.
Tirsdag den 20. april 2010 6A. klasse.
Onsdag den 21. april 2010 8. klasse.
Mandag den 26. april 2010 7. klasse.

TS:

Onsdag den 21. maj
11. klasse historie
10. klasse dansk
11. klasse matematik
11. klasse biologi
Torsdag den 22. april 2010
9. klasse kemi
9. klasse engelsk

Desuden har jeg været på besøg på skolen uden at overvære undervisning, og talt med administration  og lærere.

TILSYNETS UDFORMNING.

ET:

Tilsynet har været udformet således, at den enkelte klasse fra 2. til 8. årgang er fulgt en skoledag eller
formiddag ad gangen, og dagene er valgt således at det sikres, at der er de rette muligheder for at få
et seriøst indtryk af elevernes niveau. Det har derfor været vigtigt at besøge den enkelte klasse på
dage, hvor de traditionelle hovedfag har været læst. Der har været tale om et antal dansk og matematik
lektioner, men også sprogfagene samt i skolens hovedfagstimer nogle af orienteringsfagene.
Endvidere har der været lejlighed til at overvære lektioner i nogle kreative aktiviteter.

Gennem dagens forskellige aktiviteter ser jeg ikke blot undervisningen, men også lærernes dialog med
og overhøring af eleverne. Endvidere deltager jeg i nogle tilfælde som hjælper for enkelte elever når
disse arbejder selvstændigt. Sådanne ganske normale undervisningssituationer giver en god mulighed

for at få et rimeligt godt indtryk af elevernes kundskaber i de forskellige fag, og det er mit indtryk, at
klassernes elever afspejler et helt normalt fagligt niveau med den spredning, der normalt vil være i en
børnegruppe af den givne størrelse. Efter undervisningssituationerne giver samtaler med lærerne et
godt indtryk af deres indlevelse med den enkelte elev og lærernes interne evalueringer for hele tiden
at sikre den bedst mulige udvikling for såvel klassen som den enkelte elev.

TS:

Jeg kan kun gentage Erik Vestergaard Thomsens kommentarer.
Jeg har ikke alene haft mulighed for at følge undervisningen, men jeg har også haft gode kollegiale
samtaler i pauserne og før og efter timerne.

TILSYNETS KONKLUSSION.

ET:

Det er det absolutte indtryk, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og sprogfagene er
meget tilfredsstillende – med de udsving, der er i en given børnegruppe - og at undervisningen på
Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland fuldt ud står mål med den undervisning, som tilsvarende gi-
ves i Folkeskolen. Det er endvidere mit indtryk, at progressionen i forhold til alderen er som man
kan forvente, og det jeg har oplevet ved mine besøg understreger, at udviklingen fra år til år sikrer,
at der ved udgangen af 9. klasse er den fornødne basis, for at eleverne kan deltage i det videregående
uddannelsessystem på linje med jævnaldrende fra folkeskolen.
Jeg finder elevernes kreative formåen mere udviklet end jeg generelt oplevede i Folkeskolen, ligesom
deres personlige udvikling, og jeg finder eleverne fra Rudolf Steiner Skolen meget parate til at gå i
kast med de udfordringer de møder.
Skolens samlede undervisningsniveau lever fuldt ud op til folkeskolens tilbud. Sprogfagene starter
tidligere om end i behersket omfang og musik og billedkunst tilgodeses på samtlige klassetrin, så her
må tilbuddet siges at være mere righoldigt end folkeskolens.

På skolen opretholdes generelt en god disciplin, samtidig med at eleverne behandles med respekt.
Skolen opfylder i meget høj grad kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed
og folkestyre. Der hersker en positiv ånd, og skolen vil gerne dialogen med tilsynet.

TS:

Igen i år har det været glædeligt at se en skole med kvalificerede lærere. Det er for mig, der kommer
fra et gymnasium (STX) med eksamen, spændende at følge kolleger, der er engagerede i et helt andet
system. Jeg har været passiv lytter i fag, jeg ikke har haft i årevis (kemi), men jeg har kunnet deltage
aktivt i mit eget fag historie.

I de gymnasiale uddannelser i Danmark er der nu store problemer med at skaffe lærere i
naturvidenskabelige fag – et problem som Rudolf Steiner Skolen Kvistgård også kan komme til at stå
overfor. Derfor er det spændende at høre om hvorvidt et stillingsopslag i fysik, kemi og IT har kaldt
kvalificerede ansøgere frem.
Jeg har også konstateret, at klassekvotienten er stigende i 10. og 11. klasse. Jeg har tidligere
bemærket, at klasserne også kunne blive for små, hvilket kan gøre undervisningen svær.
Jeg har også bemærket en tydelig progression af undervisningen fra 9. til 11. klasse.
I de ældste klasser er jeg igen som tilsyn blevet rigtigt godt modtaget – både af lærere og elever.
Eleverne virker meget selvstændige, og de har været gode samtalepartnere. Enkelte elever har dog troet, at jeg som tilsyn skulle kontrollere lærernes kvaliteter og elevernes formåen.
På sidste årsmøde blev Erik Vestergaard Thomsen og jeg – efter den mundtlige beretning - spurgt om skolens elevers selvstændighed. Der er ingen tvivl om, at de ”fylder meget”. Der kan være for megen uro i klasserne med intern snak, men der kan også være dyb koncentration, når det er nødvendigt. Selv kommer jeg fra et system med ca. 30 elever i klassen. Det må naturligvis give andre pædagogiske udfordringer. Her har lærerne på Rudolf Steiner Skolen i Kvistgaard den fordel, at de kender deres
elever godt.
Skolens størrelse gør, at det kan være svært med en faglig orienteret vidensdeling. Der er kun én i flere fag kun én eller få lærere Derfor må udvekslingen foregå mellem skolerne, hvor vi på mit gymnasium er en del lærere med samme fag, hvilket giver fagligt kollegiale fordele.
Der er én udvikling, som Skolen ikke er med på, og det er IT i undervisningen. IT-undervisning er ikke nødvendigvis et gode. Der er mange børnesygdomme og mulighed for et bureaukratisk system. Men der er også fordele. Som gymnasielærer giver jeg lektier for og lægger materiale ind elektronisk, hvilket efter 3 år giver et overblik over det samlede forløb. Samtidig er det let at skaffe nyt materiale.
I skrivende stund ved jeg ikke om det aspekt (IT i undervisningen) har været diskuteret på Skolen.

Det er indtrykket, at undervisningen står mål med den undervisning, som Skolen selv ønsker og som - for de ældste klasser - holder niveau med undervisningen i det gymnasiale uddannelsessystem

Med venlig hilsen

Tom Sinding
Studievejleder Helsingør Gymnasium
Forældrevalgt tilsyn

Erik Vestergård Thomsen
Pens. Skoleinspektør
Forældrevalgt tilsyn.