Bestyrelsens årsberetning 2014

Bestyrelsens årsberetning 2014 Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Et år med konsolidering af organisationens struktur

Fra skoleårets start har vi haft en koordinator i de tre grupper grund-, mellem- og overskolegruppen.
Efterhånden fungerede grupperne i den nye struktur og der faldt en tydelig arbejdsro over kollegiet.
I medarbejdersamtalerne udtrykte alle at de oplever et positivt samarbejde.

Vore nye kolleger, klasselærer i 7. og 6. klasse og musiklæreren har fundet sig godt tilrette.
I administrationen har vi forberedt os på internt at overtage børnehusets administration fra 1. januar 2015 og i denne proces har vi ansat en ny medarbejder.
I 2014 har skolen haft et lavere elevtal med antal tilskudsgivende elever end i 2013. Dette skyldes blandt andet, at den eneste dobbeltsporede klasse, som skolen har haft, blev sammenlagt og blev 11. klasse og dermed ikke tilskudsgivende.
Igennem PR indsatsen med annoncer, pressemeddelelser og rundvisning på skolen er det lykkedes, at få et stigende antal henvendelser fra interesserede forældre med ønske om optagelse af deres børn på skolen. På nuværende tidspunkt har vi flere tilskudsgivende elever end den 5.9.2014 og da henvendelserne til skolen stadig er stor, regner vi fortsat med en stigende tendens, sådan at elevtallet den 5.9.2015 kommer på 2013 niveau.

Bestyrelsen og skoleledelsen arbejder for at være en arbejdsplads, der tager del i ”det rummelige arbejdsmarked”. Der er løbende samtaler med ansøgere, der søger stillinger med sociale klausuler, og i børnehaven er én medarbejder ansat i fleksjob.

Generationsskifte i administrationen og ledelsen

I starten af 2014 indledtes arbejdet med proaktivt at planlægge et generationsskift på flere poster i administrationen og ledelsen.
Børnehusets leder meddelte i begyndelsen af året, at hun ønsker at fratræde sin stilling til maj 2015 efter at have været den bærende kraft i fusionsprocessen mellem børnehaven og skolen og siden august 2014 også med vuggestuen.
Denne proces er lykkedes med et særdeles godt resultat. Derfor gik bestyrelsen, skolelederen og de pædagogiske ledere i gang med at vurdere strukturen og arbejdsopgaver i børnehuset med det sigte, at de pædagogiske ledere skal have funktioner, som udformes på samme måde som skolens gruppekoordinatorer. Resultatet af dette arbejde vil være afsluttet i god tid inden børnehusets leder fratræder. Også vores bogholder igennem mange år meddelte i april, at han ønsker at trække sig tilbage om et år.
I fællesskab med ledelsen arbejdede vi fra efteråret 2014 på at ansætte en ny bogholder i 2015. Skoleleder Ulli Ziegenhagen ønsker efter 8 år at stoppe som leder med udgangen af juni 2015, og varetage en deltids lærerstilling i årene frem til sin pension. Et ansættelsesudvalg bestående af 2 repæsentanter fra lærerkollegiet, 2 koordinatorer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesformanden har i efteråret arbejdet med at formulere et stillingsopslag og i foråret 2015 ansættes skolens nye leder med tiltrædelse august 2015.

Det har været bestyrelsens højeste prioritet at sikre organisationens stabilitet hen over udskiftningerne på så centrale poster, og at monitorere processen meget tæt. Bestyrelsen har været i tæt dialog med ledelsen og med koordinatorer på skolen og i børnehuset for at kunne tilbyde sparring og for at kunne være informeret. Inklusion Fra og med 2013 har friskolerne skulle fremlægge hvilke tiltag skolen har virkeliggjort i forhold til inklusion, hvordan tilskuddet er blevet brugt, hvordan tiltagene har virket på de involverede elever, lærere og klasser. Skolen har i kraft af sin baggrund i steinerpædagogikken et inkluderende menneskesyn og undervisningstilbud, hvor elever med stærke evner inden for praktiske og kunstneriske fag får mulighed for at udfolde sig. Derudover har skolen altid læst flere støttetimer i klasserne, end skolen fik tilskud til. På denne måde har skolen været forud for de tiltag, folkeskolen fra august 2014 har været forpligtet på at iværksætte.

Børnehaven

2014 var administrativt været præget af, at vores administrationsfirma Frie Børnehaver havde problemer med en ny stuktur i deres organisation. Vi fik problemer med: udregning af løn, opkrævning af tilskud fra kommunerne, opkrævning af forældrebetaling og de månedlige budgetkontroller. Det gav meget ekstra administrativt arbejde og mange ekstra bekymringer i forhold til at skabe sig et overblik over den aktuelle økonomiske situation i huset i løbet af året.

Vi havde besøg af Arbejdstilsynet den 19. februar 2014. Som resultat af dette besøg modtog vi en grøn smiley, som et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

I marts måned havde vi besøg af de 2 pædagogiske konsulenter fra Helsingør Kommune. I den anledning havde vi revideret vores virksomhedsplan, vores lærerplaner og udarbejdet en ny børnemiljøvurdering for børnehavebørnene. Vi fik meget ros.

I foråret 2014 havde vi også besøg af fødevarestyrelsen, som gennemgik vores arbejdsgange i køkkenet – også her modtog vi en smiley.

Vi er blevet pålagt af Helsingør Kommune, at arbejde med sprogvurdering af børnene 2 gange i løbet af deres tid i vores institution – når de fylder 3 år og ved skolestart. Dette arbejde udføres af Lone Bang.

Vi havde sammen med medlemmer af SAPRIDA møde med Helsingør Kommune i foråret 2014, hvor vi ønskede at få belyst grundlaget for beregningen af det kommunale tilskud. Dette resulterede i en stigning af tilskuddet på 10% i 2015.

Personalegruppen har som sædvanlig været stabil og engageret.
I oktober modtog vi 3 førsteårsstuderende fra Rudolf Steiner Seminariet i Charlottelund. De var på hver sin stue i huset og sluttede til juleferien. Vi havde til gengæld stor udskiftning af børn i børnehavegrupperne, idet vi havde 28 skolebørn i august.  Desværre blev der ikke rigtig ”fyldt op” med antal nye børn før sidst på året. Den økonomiske konsekvens afspejles i årsrapporten, hvilket har haft indflydelse på både økonomi, organisaton ift ansættelse etc.

Vi havde besluttet at afholde 3 forældremøder i 2014: I januar måned havde vi besøg af 2 lærere fra skolen, som fortalte om undervisningsmetoder m.m. Til forældremødet i april havde vi besøg af Heidi Hansen, som fortalte om Steiner-pædagogik: ”hvad det indebærer at være forældre i en steinerbørnehave”. Til mødet i september inviterede vi forældrene på middag (den menu deres børn også spiser) og vi afholdte valg til forældre bestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2014 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam - med skolelederen, de 3 koordinatorer i henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole og lederen af Børnehaven som faste deltagere i bestyrelsens møder. Bestyrelsen vurderer at denne sammensætning giver en frugtbar dynamik og en nuanceret dialog.

Overskrifterne i bestyrelsens arbejde i 2014 har været fortsat fokus på den nye organisationsstruktur og indarbejdelsen af denne i det konkrete, daglige arbejde på skolen. Arbejdet med orientering og drøftelser, har reflekteret skolens indre arbejde – og har fokuseret på at konkretisere de forskellige samarbejdsrelationer, med fokus på tillid, dialog og rammer.

Bestyrelsen fordeler sig kønsligt med 5 kvinder og 3 mænd. Bestyrelsen er opmærksom på det hensigtsmæssige i en ligelig fordeling af kønnene i skolens bestyrelse.

I starten af året/april 2014 igangsatte bestyrelsen sammen med ledelsen en proces for at være på forkant med det generationsskift, der er på vej i skolens ledelse og administration.
Der har været et stort engagement og fleksibilitet fra alle i dette arbejdet – med fokus på skolens behov som helhed balanceret med respekt for den enkelte medarbejders ønsker.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med forretningsordenen, og med at formulere en levende og aktiv vision for bestyrelsens arbejde. Ikke mindst med sigte på det kommende samarbejde med en nye skoleleder. Dette arbejde fortsætter i 2015. For at styrke fortællingen om vores skole, satte vi i forbindelse med årsmødet i maj 2014 fokus på samtalen om hvorfor vi gør som vi gør på vores skole. Intentionen er at vi ved at styrke bevidstheden og italesættelsen af den unikke pædagogik, gør forældre og medarbejdere til levende ambassadører for vores skole.

Bestyrelsen har som mål at deltage på et forældremøde på hvert klassetrin med hensigt at have denne dialog, som vi pga. manglende ressourcer har valgt at nedprioritere. Vi har bl.a besøgt Mellemskolens fælles forældremøde. Bestyrelsens repræsentant i forældrerådet har også taget fat på dialogen der. Dette fokuspunkt fortsætter i 2015 ”Mellemstationen” startede for 9 år siden som et forældreinitiativ ud fra den erkendelse, at eleverne efter 3.klasse havde brug for et tilbud efter skolen, hvor de kunne være samlet som klasse og opleve en genkendelig eftermiddag. Genkendelig i den forstand, at formiddagens pædagogiske værdier blev opretholdt også om eftermiddagen. Det har længe været et ønske at skolens klub Mellemstationen, skulle være en del af skolen.

I 2014 har skolens bestyrelsen samarbejdet med Mellemstationens bestyrelse om at gøre dette til virkelighed: Det er en stor glæde at kunne sige at Mellemstationen fra august 2015 bliver en del af skolen. I den anledning vil vi bringe en stor tak til alle de forældre, som dengang startede Mellemstationen. Der blev lagt uendelig mange kræfter og ressourcer fra mange familier for at få dette fine initiativ op at stå og holde det i live gennem årene. Specielt Anette Rasmussen har, med sin daglige ledelse af Mellemstationen, givet en kæmpe gave til eleverne og skolen. På enestående måde har hun mødt eleverne på den enkeltes udviklingstrin. Med dyb forståelse og kærlighed for hver elev og en let og elegant pædagogisk føring. Mange af os forældre har gennem tiden haft mulighed for at opleve dette, når vi hentede vores børn på Mellemstationen. En dyb respekt for dette arbejde. Også alle de øvrige medarbejdere, som igennem tiden har været ansat på mellemstationen, vil vi takke for deres indsats for skolens elever.

PR

I 2014 fortsatte vi med at sætte image annoncer i lokalaviserne, udsende pressemeddelelser om vore arrangementer og sætte to bannere op ved vores julebasar og åbent hus arrangement. Desuden blev skolens logo permanent sat op på skolens hegn. Vi indførte en månedlig rundvisning på skolen, hvor interesserede kunne tilmelde sig på skolens hjemmeside og få et førstehåndsindtryk og svar på mange spørgsmål. Disse tiltag var med til at gøre skolen mere synligt i det omkringliggende samfund. Dette kunne måles i et stigende antal henvendelser til skolen.
Det årlige Åbent Hus arrangement blev som et led i denne indsats derfor også i 2014 afholdt i Kulturhuset Toldkammeret, i Helsingør. Arrangementet var en succes. Lærere, elever og forældre samarbejdede om og var stolte af at vise vores skole frem. Åbent Hus vil også i 2015 blive afholdt i Toldkammeret.
Julebasaren blev som altid en begivenhedsrig dag for elever, forældre, lærere og de mange venner og gæster, der besøgte skolen. Julebasaren er en vigtig tradition, der nærer skolen og giver kraft til dens nuværende og fremtidige liv. I og med at Åbent Hus arrangementet blev afholdt uden for skolen, er Julebasaren en helt central begivenhed i forhold til at præsentere skolen for interesserede, kommende familier og det omgivende lokalsamfund. Bestyrelsen takker for en stor og engageret indsats fra forældre, elever og ansatte, der samarbejder om at skabe festens indhold. Stort forældreengagement på forskønnelsesdage, i Loppeshoppen, Butikken og på Mellemstationen Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, arbejdslørdage, hvor skolen forskønnes og i Loppeshoppen, hvor genbrugsbøger bliver solgt til støtte for overskolens rejser. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi.
Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med. Den støtter lærernes undervisningsindsats ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.

Bestyrelsen følger løbende og med stor glæde Butikken, der sælger sunde varer til skolens børn og voksne. Butikken drives af frivillige forældrekræfter.
Der rettes en særlig tak til de forældre, der muliggør disse tilbud ved en stor arbejdsindsats båret af engagement og kærlighed til skolen.

Skolens økonomi og regnskab

På trods at et underskud på minus kr. 323.049 finder bestyrelsen, at skolens årsregnskab og økonomi er tilfredsstillende. Underskuddet fordeler sig med et minus på kr. 88.510 fra skolens samlede drift og et minus på kr. 234.539, som er tilført fra børnehavens drift. Børnehusets resultat er især præget af et manglende børnetal i eftersommeren og en nødvendig ekstra hensættelse af feriepenge for at tilfredsstille regnskabsbestemmelserne. I skrivende stund er alle pladser i Børnehuset besat.. Skolens primære drift har givet et overskud på kr. 239.054. Underskuddet henhører fra en ekstraordinær post, et kurstab på kr. 327.564, som opstår ved en omlægning af skolens prioritetslån i LR Kredit.
Ledelsen besluttede at gennemføre en låneomlægning i slutningen af året, hvor tidspunktet blev anset for gunstigt med det gældende renteniveau på lånemarkedet sammenlignet med renten på de eksisterende lån. De nye lån vil give en likviditetsforbedring på ca. kr. 146.000 pr. år med de nuværende vilkår. Over en 20-årig periode vil det svare til en samlet forbedring på ca. kr. 2.920.000. Den driftsmæssige effekt vil være ca. kr. 370.000 i 2015, faldende over låneperioden, men med en samlet positiv driftseffekt på ca. kr. 3.700.000 over en 20-årig periode. Alt i alt giver låneomlægningen et meget positivt tilskud til skolens økonomi. Økonomien har været lidt mere anstrengt end i de forudgående år på grund af det faldende elevtal.

En snæver budgettering, betydelig påpasselighed og både evne og vilje til disponere efter evne har præget året. På nuværende tidspunkt oplever vi en stor søgning til skolen.

Tak

Bestyrelsen takker skolens og børnehavens ledelse og medarbejdere for det store arbejde, de gør hver dag, så skole og børnehave kan være et godt og levende sted at være! Endvidere rettes en stor tak til alle forældre for deres frivillige indsats og bidrag. Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård og Rudolf Steiner Børnehaven Kvistgård til et sted i bevægelse og vækst, hvor mødet med det enkelte menneske og dets udvikling sættes i centrum.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved formand Charlotte van Hauen