Bestyrelsens årsberetning 2013

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Et år med indre arbejde med organisationens struktur

I forlængelse af det indledte arbejde i 2012 har bestyrelsen, sammen med ledelsen og på fælles møder med de ansatte videreført afklaringsprocessen omkring samarbejdsformerne. Organisationsstrukturen blev formuleret på ny med de forandringer, som føltes nødvendige. Denne nye form blev endelig vedtaget i slutningen af året. Som et led i den nye form blev to lærere fra grupperne koordinator i henholdsvis Grundskolen og Mellemskolen. I Overskolen har skolelederen hidtil varetaget denne rolle sammen med en lærer, - som overtager koordinatorstillingen fra næste skoleår.

I 2013 har skolen haft et stabilt elevtal med omtrent samme antal tilskudsgivende elever som i 2012, dog lidt flere ikke tilskudsgivende elever i 11. klasse, end i den udgående 12. klasse.

Skolen har i 2013 har taget afsked med tre medarbejdere efter deres eget ønske. Det er lykkedes, at ansætte kompetente lærerkræfter, som erstatning.

Bestyrelsen og skoleledelsen arbejder for at være en arbejdsplads, der tager del i ”det rummelige arbejdsmarked”. Der er løbende samtaler med ansøgere, der søger stillinger med sociale klausuler, og i børnehaven er én medarbejder ansat i fleksjob.

Inklusion

Fra og med i år skal friskolerne fremlægge hvilke tiltag skolen har virkeliggjort i forhold til inklusion, hvordan tilskuddet er blevet brugt, hvordan tiltagene har virket på de involverede elever, lærere og klasser. Skolen har i kraft af sin baggrund i steinerpædagogikken et inkluderende menneskesyn og undervisningstilbud, hvor elever med stærke evner inden for praktiske og kunstneriske fag får mulighed for at udfolde sig. Derudover har skolen altid læst flere støttetimer i klasserne, end skolen fik tilskud til. På denne måde er skolen forud for de tiltag, der virkeliggøres i folkeskolen fra august 2014.

Forskningsprojekt om sammenhængen imellem trivsel, madglæde, ernæring og skolehave/havebrug viser at Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er blandt landets 10 bedste.
I foråret 2013 blev skolen inviteret til at deltage i en undersøgelse varetaget af en forsker, fra Århus Universitet, bestilt af Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet, der i et samarbejde undersøger trivsel, madglæde, ernæring, skolehave/havebrug – fra Jord til Bordprincippet – og fællesskabsstyrkende tiltag på skolerne i DK. Rudolf Steiner Skolen Kvistgård blev på baggrund af et spørgeskema udtaget, som en af de 10 bedste skoler i DK.  Disse skoler blev interviewet af forskeren med det formål at samle dataene i en folder til inspiration for alle skoler i DK. Vi kan glæde os over, at vores skole er har opnået så flot et resultat.

Vært for 3 store stævner i 2013

Året 2013 har været året, hvor skolen kunne modtage gæster til tre forskellige stævner: Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmarks årsmøde og pædagogstævne, Rudolf Steinerskolernes ungdomsuddannelsens Elevstævne og Danske Rudolf Steinerskolers Lærerstævne. Disse stævner har været en stor success, hvor de deltagende kunne opleve et tæt samarbejde mellem forældre, ansatte og elever, samtidig med et højt pædagogisk niveau på alle tilbudte aktiviteter. At skolen kunne løfte disse store begivenheder viser et stort engagement hos alle involverede. Bestyrelsen er taknemmelig for denne store indsats.

En samlet overskole i Nordlængen

I starten af 2013 blev det besluttet, at samle Overskolen i øverste etage i Nordlængen. Det første skridt blev gennemført i sommerferien og det næste bliver gennemført i 2014 i sommerferien. Eleverne er vældig glade for de nye omgivelser. Lærerne udtrykker, at det har haft en meget positiv effekt på hele Overskolen at få samlet alle overskoleelever i én bygning. Det sociale sammenhold har givet større stabilitet i Overskolen og færre ønsker om at flytte skole. Dette har været med til at elevtallet i overskolen er stort, selv om der stadig mangler en klasse.

Overskoleorkesteret og – kor har sammen med Vidarskolens og Michaelskolen overskoler deltaget i DRs Orkesterfestival, som Steinersymfonikerne.
Eleverne optrådte i DRs koncertsal blandt andre ungdomsorkestre. Det har været en stor, berigende oplevelse, der styrkede musiklivet på skolen og dette samarbejde bliver videreført næste kalenderår.
Som nævnt i årsberetningen for 2012, blev den nye smedjebygning opført i sommerferien, så den kunne tages i brug i dette skoleår til glæde for lærere og elever.

Børnehaven

Børnehaven har i 2013 haft en år der har været præget af stort engagement fra medarbejdernes side.
Børnehaven stod i marts 2013 for årsmødet og pædagogstævne hvor alle landets Steinerbørnehaver, Steinervuggestuer og dagplejere var inviteret. Jan Thiesen og John Halse var foredragsholdere.
Sommerferien i 2013 var første gang vi prøvede en ny måde at organisere os omkring den faste ferie i juli måned. Vi holder nu lukket fast i ugerne 27, 28 og 29. Herefter er det muligt for forældre og medarbejdere at vælge den sidste uges ferie enten i uge 26 eller i uge 30. Vi holder dog fast ved at forældrene skal vælge 4 ugers ferie, idet det er betalingsfrie uger.
Medarbejdere har deltaget i de af Sammenslutningen arrangerede kurser om udviklingen indenfor steinerpædagogikken, og i efteråret deltog hele huset i et biografikursus med stor entusiasme og indlevelse. Det viste for os alle, at vi er en sammentømret medarbejdergruppe, hvor hvert enkelt medarbejder både tør give og modtage.
I 2013 har ledelsen i børnehaven arbejdet på at skabe bedre rum til at få forældrebestyrelserne i både børnehave og vuggestue til at fungere. Vi har engagerede forældre der står solidarisk sammen med ledelsen i forhold til de udfordringer, der opstår både administrativt, og i forhold til samarbejdet alle forældrene imellem. Bestyrelsen og ledelsen har arbejdet sammen om en stor PR indsats, idet det har været åbenbart at der skulle en ekstra indsats til i 2014, hvor vi har 28 skolebørn der forlader børnehaven
I 2013 har der været arrangeret 2 forældremøder, der desværre ikke var særlig besøgte. Vi har derfor i samarbejde med forældrebestyrelsen arbejdet på at forberede 3 nye forældremøder i 2014 – altså ikke færre men flere, således at vi måske kan komme tættere på hinanden og få talt om de gensidige forventninger, vi har til hinanden.

Børnehavens driftsresultat viser en klar forbedring sammenlignet med sidste år. I forhold til 2012 er summen af driftstilskud og forældrebetaling cirka 2,1% højere og på et stabilt niveau, mens udgifterne er reduceret med cirka 3,2%. Samlet har børnehaven i 2013 givet et overskud på kr. 14.935.

Proaktiv indsats: Er din skole min skole

Med mål om at handle proaktivt i forhold til de små børneårgange - som er gældende for samfundet og lokalområdet i øvrigt –  og gøre en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til skolen, iværksatte repræsentanter fra skolens bestyrelse, skolens PR-udvalg, lærerkollegiet og en gruppe engagerede forældre forskellige tiltag og kampagner for at tiltrække flere elever til skolen under navnet ”Er din skole min skole?”

Det årlige Åbent Hus arrangement blev som et led i denne indsats for første gang afholdt i Kulturhuset Toldkammeret, i Helsingør. I forbindelse med arrangementet blev der udarbejdet 2 informationsfoldere, én om skolen generelt og én om Overskolen, Steinerskolens Ungdomsuddannelse.
Arrangementet var en succes. Lærere, elever og forældre samarbejdede om og var stolte af at vise vores skole frem. Åbent Hus vil også i 2014 blive afholdt i Toldkammeret.

Overskolearrangementet “Bring a Friend”’s mål var dels at få flere elever i Overskolen, og dels at profilere Overskolen som Steiner Skolens Ungdomsuddannelse. Arangementet resulterede i en stigning i elevtallet og styrkede fastholdelsen af eleverne i Overskolen. Særligt tilfredse er vi over at denne indsats for alvor har markeret Overskolen som en ungdomsuddannelse på lige fod med gymnasier og erhvervsskoler. Bestyrelsen vil gerne takke initiativgruppen for den store indsats.


Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Christina Wilhelmsen valgte med udgangen af maj, efter 7 år på posten, at stoppe som formand og i bestyrelsen. Thomas Uhrskov og Karsten Frost valgte også at stoppe efter en mangeårig dedikeret indsats. Den siddende bestyrelse siger tak til Christina, Thomas og Karsten og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde, hvoraf arbejdet med at fusionere med Børnehaven, facilitere børnehavebyggeriet og samarbejdet med landets øvrige steinerskoler om at opnå statstilskud til driften af 11./12.klassetrin har været centrale for at udvikle skolen til der, hvor den er i dag.

Den bestyrelse, der konstituerede sig efter årsmødet var som konsekvens præget af ekstraordinært mange nye bestyrelsesmedlemmer. Samtidig betød skolens arbejde med organisationsstrukturen at de 3 koordinatorer i henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole sammen med lederen af Børnehaven nu som skolens ledelsesteam er faste deltagere i bestyrelsens møder. Bestyrelsens vurderer at denne sammensætning giver en frugtbar dynamik, en nuanceret dialog og store muligheder for at bidrage konstruktivt og positivt til skolens liv og fremtid.
Bestyrelsen fordeler sig kønsligt med 5 kvinder og 3 mænd. Bestyrelsen er opmærksom på det hensigtsmæssige i en ligelig fordeling af kønnene i skolens bestyrelse.

Den nye bestyrelse har brugt efteråret på at definere sig selv og afklare rammerne for arbejdet.  Arbejdet har reflekteret skolens indre arbejde – og har fokuseret på at formulere et solidt og præcist fundament for samarbejdet med fokus på  tillid, dialog og rammer.  Vi har konkret arbejdet med at formulere forretningsorden, og taget hul på at formulere en vision for bestyrelsens arbejde. Dette arbejde fortsætter i 2014.
For at styrke fortællingen om vores skole, PR-arbejdet, er børnehavens og Skolens PR-udvalg i år blevet slået sammen. Udvalget har lavet et årshjul som et redskab til at kunne planlægge tiltag rettidigt og involvere ressourcerne i skolens og børnehavens forældrenetværk. Et arbejde, der vil blive fortsat i 2014.

Julebasaren blev som altid en begivenhedsrig dag for elever, forældre, lærere og de mange venner og gæster, der besøgte skolen. Julebasaren er en vigtig tradition, der nærer skolen og giver kraft til dens nuværende og fremtidige liv.  I og med at Åbent Hus arrangementet blev afholdt uden for skolen, er Julebasaren en helt central begivenhed i forhold til at præsentere skolen for interesserede, kommende familier og det omgivende lokalsamfund. Bestyrelsen takker for en stor og engageret indsats fra forældre, elever og ansatte, der samarbejder om at skabe festens indhold.
Stort forældreengagement i Loppeshoppen og Butikken
Efter at rejsebudgettet for overskolens studierejser i 2011 blev nedsat af hensyn til forældrebetalingens udgiftsniveau, har en gruppe dedikerede forældre og elever under navnet Rejsekufferten skabt Loppeshoppen, hvor der ved hver månedsfest er blevet solgt brugt tøj og bøger, som skolens forældre har skænket. Overskuddet fra salget går til kommende studierejser. Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Rejsekuffertens aktører.
Bestyrelsen følger løbende og med stor glæde Butikken, der sælger sunde varer til skolens børn og voksne, og fritidsklubben Mellemstationen, der om eftermiddagen tilbyder pasning og sunde økologiske måltider til skolens elever fra 4.-8. klasse. Butikken drives af frivillige forældrekræfter, og Mellemstationen modtager ikke offentlige tilskud. Der rettes en særlig tak til de forældre, der muliggør disse tilbud ved en stor arbejdsindsats båret af engagement og kærlighed til skolen.

Skolens økonomi og regnskab er tilfredsstillende

Bestyrelsen finder årets resultat med et overskud på kr. 264.189 tilfredsstillende og foreslår overskuddet overført til egenkapitalen. Overskuddet fordeler sig med en sum på kr. 14.935 tilført fra børnehavens driftsregnskab og en samlet sum på kr. 249.254 fra skolens regnskab.
Trods den fortsatte udfordring med Folketingets genopretningsplans reduktion i statstilskuddet på friskoleområdet, de øgede nettoomkostninger i forbindelse med inklusionsarbejdet, men med en marginal stigning i elevtallet lykkedes det at afslutte skolens driftsregnskab med et overskud. Dette især grundet en god økonomistyring og stor ansvarlighed  blandt skolens ansatte.
Bestyrelsens forventninger til fremtiden er en fortsat vækst i skolens elevtal gennem rekruttering af nye elever og fastholdelse af eleverne på skolens øverste klassetrin. Der arbejdes fortsat for tilgang af kvalificerede pædagog- og lærerkræfter med godt fagligt og pædagogisk fundament og for relevant efteruddannelse af skolens ansatte. Der tilstræbes et fortsat stabilt overskud på skolens drift, blandt andet med henblik på at optimere skolens bygningsmasse, så den kan dække det behov, der er fulgt med skolens vækst.
Bestyrelsen vurderer, at skolens økonomi er tilfredsstillende. På grundlag af skolens nuværende struktur og udvikling og de eksisterende lovgivningsmæssige regler for tilskud til friskoler er bestyrelsens forventninger til den fremtidige økonomi for skolen positiv.

Tak

Bestyrelsen takker skolens og børnehavens ledelse og medarbejdere for det store arbejde, de gør hver dag, så skole og børnehave kan være et godt og levende sted at være! Endvidere rettes en stor tak til alle forældre for deres frivillige indsats og bidrag.
Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård og Rudolf Steiner Børnehaven Kvistgård til et sted i bevægelse og vækst, hvor mødet med det enkelte menneske og dets udvikling sættes i centrum.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
ved formand

Charlotte van Hauen

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80