Ledelsens årsberetning 2011

Beretning for skoleåret 2010-2011
af skoleleder Ulli Ziegenhagen

For lærerne begyndte skoleåret med tre pædagogiske dage under temaet ”Hvordan skaber vi en god social kultur på vores skole?”. Lisbeth Kolmos og Paul Klarskov, begge fra Udviklings- og kulturcenter Marjattaseminarium, stod for undervisningen.


Det konfliktløsningskursus, som SSPK-lederen fra Helsingør skulle holde for kollegiet den 5. november, blev desværre igen aflyst. Vi prøver på ny i slutningen af sommerferien. I stedet for konfliktløsningskurset holdt vi et pædagogisk kursus for alle kollegaer som opfølgning på vore pædagogiske dage. Tak til alle forældre, der underviste eller organiserede andre aktiviteter for eleverne denne fredag.

I weekenden den 17.-19. september deltog skolen i arrangementet Mennesket i Midten, som blev afholdt for at markere 100 års antroposofi i Danmark. Vi var med til at lave udstilling, elevoptræden og paneldiskussioner. Takket være mange kollegaer, forældre og elever blev det til nogle vellykkede tiltag.

Temaet for dette års dialogmøde var ”månedsfester” med særlig vægt på Åbent Hus- arrangementet. Da vi indførte dialogmøderne som en del af den lovpligtige selvevaluering, var det vores håb, at kunne bidrage til en større dialog blandt alle aktører på skolen om forskellige emner, der er relevante for vores skole. I år har der desværre kun været få deltagere fra forældrekredsen. Stor tak til dem, som deltog. I samtalerne får vi altid en bredere forståelse for, hvordan vores skole opleves fra de forskellige ståsteder. Vi fortsætter også næste år med et dialogmøde. Temaet bliver enten klasserejser, respekt, eller indtjening til skolen. Det sidste tema kan selvfølgelig ikke fungere som selvevalueringstema.
Under selvevalueringen har vi i år også lavet en spørgeskemaundersøgelse om overskolen. Mere om det under overskoleafsnittet.

Vi har med bestyrelsen arbejdet omkring kommunikation og vil i lærerkollegiet fortsætte med dette arbejde.

Overskoleleder Lasse Henningsen valgte af personlige årsager at trække sig ved årsskiftet fra ledelsesposten mod til gengæld at intensivere undervisningen i overskolen. Fra marts måned kunne vi ansætte Frederikke Torpp Larsson som ny overskoleleder. Det glæder os at vi nu igen er fuldtallige i ledelsesgruppen og forældrene vil kunne opleve Frederikke T. Larsson i sin funktion, efterhånden som hun bliver bekendt med arbejdsområderne og deltager på forældremøder.

Vi arbejder løbende på at finde kvalificerede vikarer. Det er en vanskelig opgave og kan ikke altid løses helt tilfredsstillende. De fleste vikarer går efter kort tids ansættelse over til andre faste stillinger eller til videreuddannelse. Vi var dog så heldige at kunne ansætte Jennie Davidsen som fast vikar og vikarfordeler. Dette er vi blevet meget glade for.

Fra børnehaven:
I starten af dette skoleår har vi endelig kunnet sige velkommen tilbage til børnehaven, som flyttede ind i de nye lokaler i august. Den 30. oktober holdt børnehaven stort indvielsesfest, hvor de mange gæster ved selvsyn kunne konstatere at det nye børnehus lever mere end op til alle forventninger.
Vi er stadig ved at udvikle vores samarbejde om drift og økonomi. I første omgang arbejder vi tæt sammen i ledelsesgruppen og arbejdsmiljøorganisationen.
Børnehaven har et tæt samarbejde med Småbørnsgruppen Kvistgård. Det glæder os at dette initiativ blev til virkelighed.
I børnehaven har vi for øjeblikket to grupper med hver 25 børn. Småbørnsgruppen har 12 børn.
Både Børnehaven og Småbørnsgruppen er med til at få mange forældres hverdag til at hænge bedre sammen.


Fra grundskolegruppen:
Vi forventer 24 børn til den nye børnehaveklasse og 25 børn i kommende første klasse.
Med Signe Juhl, som kommende 1. klasselærer er det igen en erfaren lærer, der kan overtage en 1. klasse og det er vi meget glade for. Signe Juhl afgiver sin 5. klasse i slutningen af skoleåret.

Jens-Holger Nørgaard går nu helt på pension og vi har ansat Anette Slaato til at varetage violinundervisningen i 3. klasse.

Havebrugsundervisningen fortsætter også i dette skoleår.

I SFO’en begyndte efter sommerferien Helle Thelander Hultgren, som har lang erfaring indenfor SFOarbejde og de to unge nye medhjælpere var Clara Tesch og Jonas  Badawi. Clara Tesch vil gerne fortsætte med sin uddannelse og derfor er Janni Pedersen blevet ansat, som fast vikar indtil sommerferien. Der foregår ansættelsessamtaler med ansøgere for at kunne besætte de to medhjælperstillinger af efter sommerferien.

Skoleåret har været præget af en svær problematik i 4. klasse. Det endte efter mange samtaler og overvejelser ved fælles overenskomst med at Mads Jørnø fratræder sin stilling per 31.7.2011. På nuværende tidspunkt bliver undervisningen varetaget af faste vikarer og efter sommerferien bliver Suzanne Olsson, nuværende 8. klasses klasselærer, klasselærer i den kommende 5. klasse. Vi er overbeviste om, at dette er en rigtig god løsning.

Skolestyrelsen, nu kaldet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har henvendt sig til skolen for at høre om læseindlæringen og skolens brug af specialundervisning. Vi har fremsendt den efterspurgte dokumentation og har deltaget i et møde med tre repræsentanter fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Efter samtalen bad de om endnu to skriftlige redegørelser for derefter at kunne afslutte tilsynet.

I grundskolegruppen blev der hele året arbejdet grundigt med børnebetragtninger og klassebeskrivelser. Dette arbejde foregik i et tæt samarbejde med helseeurytmisten Åse Dybvad og vores læsepædagog Anette Welner.

Fra mellemskolegruppen:
Lærerkollegiet i mellemskolen har været stabilt i hele skoleåret og der har været et godt og stærkt samarbejde omkring mellemskoleeleverne.
Da sker forandringer i mellemskolegruppen næste skoleår:
Da Suzanne Olsson efter sommerferien overtager en 5. klasse, efterlader det en åben klasselærerstilling til kommende 6. klasse. På nuværende tidspunkt holder vi ansættelsessamtaler og håber, at vi snart kan melde ud, hvem der efter sommerferien bliver den kommende klasselærer for 6. klasse.
Årets projektuge i mellemskolen havde arbejdet i naturen som tema.  I samarbejde med Kronborg Skovdistrikt (i skoven overfor) og med hjælp fra flere forældre blev der plantet, sået og fældet træer. Idéen er, at mellemskolen giver sin indsats – uden omkostninger – og lærer i disse arbejdsprocesser.
I løbet af projektugen blev de 100 træer, som Tamra Rosanes forærede skolen ved sidste års klimatopmøde, plantet af mellemskole eleverne ved børnehaven/parkeringspladsen.

Der blev fortsat arbejdet med en uges ”Social kultur”, herunder gennemført elev-stormøde, og ud over dette har både 7. og 8. klasserne i dette skoleår haft besøg af SSP-konsulent Lone Just til temaer om alkohol og rygning.
For første gang prøvede vi, at mellemskoleorkestret, der består af 7. og 8. klasserne, blev delt op i strygere, blæsere og musikgruppen. Arbejdet i orkestret virkede mere tilfredsstillende end årene før og vil med denne konstruktion fortsætte også det kommende skoleår. På denne måde håber vi på at kunne danne et mere solidt fundament til overskoleorkestret.
Ligeledes har vi som forsøg i 7. og 8. klasse ændret kor til at være halvårligt, og i andet halvår arbejdes der med drama, drama-øvelser og sprogkunst. Eleverne har hilst dette tiltag velkommen og det vil søges fortsat.

Ved færdiggørelsen af børnehaven, blev der også plads til en asfalteret parkeringsplads, til stor glæde for eleverne i sølv- og guldhornene, der spiller basketbold eller bruger pladsen meget aktivt på forskellig vis i frikvartererne.


Fra overskolegruppen:
I overskolen har året, af forskellige grunde, været præget af turbulens i personalesammensætningen.
I sommerferien sagde Hanne Grennes og Gregers Kirchhoff Sørensen op og det medførte naturligvis en hel del omstruktureringer på skemaerne i starten af skoleåret. I efteråret flyttede Martina Frej til Sydafrika.   
I februar måtte Mette Petersen med blødende hjerte sige sin stilling op som engelsklærer, da hun pludselig havde fået tilbudt et drømmejob, der gav hende mulighed for at forfølge en livsdrøm.
Til alt held kunne vi ansætte Christina Cortzen i stedet og det lykkedes at få en glidende overgang mellem de to. Christina går til opgaverne med krum hals og en fantastisk energi.
Charlotte Rostrup blev klasseleder i nuværende 10. efter Mette - en løsning vi er rigtig glade for, da Charlotte har masser af erfaring og engagement.

Tak til de fratrådte og de tiltrådte kollegaer for deres store indsats for skolen.

Dette blev også året, hvor Anette Jørnung besluttede at tiden var moden til at søge nye udfordringer. Anette afslutter 12. klasse her til sommer og har været lærer på vores skole 11 år. Til hendes stilling har vi på nuværende tidspunkt ansættelsessamtaler, hvor vi arbejder på også at få dækket fysikundervisningen. Det ser lovende ud og bliver spændende at se, hvem der skal løfte opgaven efter Anette.
Carlos Kofoed går på barsel fra den 19. maj til den 30. oktober og hans timer dækkes af kollegerne i overskolen.

IT er et indsatsområde i overskolen og vi glæder os til, i samarbejde med vores nye IT-lærer Lone Wengel Kristensen, at integrere mere IT i overskolen.
Et andet indsatsområde for det kommende år bliver at indføre det Europæiske Portfolie Certifikat (EPC). Portfolioprojektet er et samarbejde mellem steinerskoler i Europa og er en evalueringsmetode til dokumentation af de kompetencer og færdighederne eleverne opnår i deres skoleforløb.
Selvevaluering indgår i portfolioarbejde som et godt og ”effektivt” redskab til at løfte elevernes bevidsthed om deres præstationer. Denne måde at evaluere på passer godt til vores undervisning og de mange forskellige typer af fag, der ofte kan være vanskelige at evaluere systematisk.
Et tredje indsatsområde er at skabe en tydelig og mere reguleret procedure for hvorledes eleverne kan forberede sig til det videregående uddannelsessystem.
Vi har indgået et tæt samarbejde med Det Centrale Studievalg som vil tilbyde et program til vores skoler, hvor de 3-4 gange i løbet af et overskoleforløb kommer ud og forbereder eleverne til at vælge studieretning.
Det svarer til det forløb gymnasierne har, men bliver tilpasset vores struktur og skaber et mere reelt sammenligningsgrundlag med de andre ungdomsuddannelser – uden at vi mister vores særegenhed.

Et fokusområde i indeværende skoleår har været ønsket om at forny og videreudvikle overskolen. Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse for alle overskoleelever og vi har samlet viden og erfaringer fra andre overskoler.
Alt dette mundede ud i en visionsweekend, hvor en række nye tiltag blev udarbejdet på baggrund af elevevalueringerne og lærernes erfaringer.
Nogle af idéerne bliver indført allerede i det nye skoleår fx en række valgfag og kursusperioder på tværs af klasserne i overskolen.
Spørgeskemaundersøgelsen kan læses på hjemmesiden.

Projektugen blev i år holdt på vores skole med Steiner Skolen i Odense og Michaelskolen under temaet. ”Giv et Kys”. Dette var for eleverne en god og udbytterig uge med en stor social gevinst.
I år afslutter 11 elever deres skolegang efter 12. klasse. Hjertelig tillykke til dem.
Vi har nydt deres årsopgavefremlæggelser i marts måned og det var, som altid, utroligt imponerende, berigende og spændende at opleve, hvad et helt års fordybelse i et selvvalgt emne kan føre med sig. Vi kan kun varmt anbefale alle forældre at komme til dette arrangement til næste år.
Vi kan afslutningsvis fortælle at Lasse Henningsen bliver klasseleder for den kommende 9. klasse. Det er vi sikre på bliver rigtig godt for alle parter og Lasse glæder sig allerede.


På arbejdslørdagene har forældrene bidraget med at bygge mange meter hegn i dette skoleår, vist omkring 200 meter.
Endnu engang blev fysik/kemilokalet forbedret. Denne gang med specielt til lokalet designede borde. Børnehaveklassen fik en ny garderobe, som børnene og de ansatte nyder hver dag og desuden arbejder Hanne Kacirek, vores pedel, ihærdigt på at få pladsen foran stenladen færdiggjort. Vi kan allerede glæde os over mange nye udendørs siddepladser.

Vi har arbejdet en del på en ny hjemmeside og satser på at den kan blive færdigt til begyndelsen af det nye skoleår.

Som i de andre år har lærerne deltaget på mange efteruddannelseskurser.

Månedsfester og andre arrangementer har være fint besøgt og støttet af forældrene, samt bestyrelsen. Som noget nyt har vi med stor succes haft rundvisning ved Åbent Hus-dagen og forårskoncerten blev afholdt for første gang en lørdag formiddag. Også det blev vel modtaget.

Tak til forældrene for deres indsats for vores skole. En speciel tak til de forældre, der formår at drive både butikken og mellemstationen.

Som I har hørt i årsberetningen fra bestyrelsesformanden, så har vi en meget aktiv bestyrelse, som det er en glæde at samarbejde med. Tak for det.

Tak for dette skoleår og med ønske om en god start på skoleåret 2011/12.

Ulli Ziegenhagen

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80