Ledelsens årsberetning 2010

Beretning for skoleåret 2009-2010
af skoleleder Ulli Ziegenhagen

Vi har efterhånden vænnet os til at arbejde i den nye struktur: grundskolen, mellemskolen og overskolen. Vi vil i fremtiden rette vores opmærksomhed mere på overgangene mellem de enkelte led i skolen, f.eks. når en klasse får en ny klasselærer eller klasseleder. Desuden vil vi også fokusere på hvad vi er fælles om på hele skolen, fordi vi ønsker at beholde bevidstheden på helheden.

I dette skoleår blev børnehaven en ny gruppe i skolens struktur. Selv om den først flytter ind i de nye lokaler i sommerferien, så er vi allerede startet på et tæt samarbejde både i bestyrelsen og i ledelsesgruppen, sådant at ledelsesgruppen nu består af grundskoleleder Nanna Linnea Bertelsen, mellemskoleleder Morten Klinkvort, overskoleleder Lasse Henningsen og børnehaveleder Merethe Malmberg. Vi glæder os til et tættere samarbejde med alle børnehavens kollegaer, når børnehaven er flyttet over på skolens grund. Som eksempler på samarbejde kan nævnes overvejelser om åbningstid for SFOén, fælles kurser for alle ansatte, fælles foredrag for forældre i skolen og børnehaven, samarbejde om børnene i overgangen til skolelivet.

I dette skoleår blev skriftet om ”Social hygiejne”, som fra nu kaldes ”social kultur,” færdigt formuleret og lagt ud på nettet. Eleverne i mellemskolen har for første gang haft en social kultur uge, hvor de arbejdede med øvelser, der er beskrevet i Lions Quests materiale: ”Hvem er du” og ”Dig og de andre”. Vi gennemførte en undervisningsmiljøundersøgelse med derpå følgende opfølgning, der har givet gode samtaler og resultater i klasserne. Næste skoleår bliver der, af SSPK-lederen i Helsingør, afholdt det konfliktløsningskursus for alle kollegaer, der skulle være gennemført i dette skoleår.

Der stilles efterhånden flere og flere krav om evaluering til skolerne og dermed også til friskolerne. Som Rudolf Steiner Skole er vi vant til en hel del evaluering, men skulle dog vende os til at bruge nye fagudtryk og former i dette arbejde. På hjemmesiden kan der læses en udførlig beskrivelse af skolens samlede evaluering. Et nyt led i dette evalueringsarbejde var det dialogmøde, der fandt sted i januar måned med emnet ”vidnesbyrd”. Det var første gang, at kollegaer, forældre og elever fra de ældste klasser talte sammen om et for alle parter vedrørende tema. Dialogmødet fik mange positive tilbagemeldinger og vi fortsætter med et lignende tiltag det kommende skoleår, da vi forventer at det bidrager til en bredere fælles forståelse for skolens pædagogiske og samarbejdsmæssige grundlag. Temaet for næste dialogmøde bliver ”månedsfester”.

Vi var i dette skoleår, sammen med mange andre skoler i landet, med til at afholde et lokalt klimatopmøde. Der udsprang mange konstruktive diskussioner fra de forskellige arbejdsgrupper. Vi mangler måske at implementere flere af idéerne i vores hverdag. På selve dagen deltog sangeren Tamra Rosanes, der forærede skolen 100 træer. Det blev vi meget taknemlige for. Disse træer har desværre ikke kunnet plantes endnu, men bliver det til efteråret. Tidspunktet bliver meddelt senere.

---------
Fra grundskolegruppen:
Vi forventer 21 børn til den nye børnehaveklasse og 22 børn i kommende første klasse.
Med Nanna Linnea Bertelsen som kommende 1. klasselærer, er det anden gang i den nye struktur at en lærer afgiver en 5. klasse og overtager en ny 1. klasse.

I år, fra april, har 3.klasse og 4. klasse fået havebrugsundervisning parallelt til håndarbejde. Eleverne fortsætter deres arbejde i haven i 4. og 5. klasse. 2. klasse har tilsået et stykke med korn på Krogerup og 1. klasse fik plantet sommerblomster. Det er dejligt at vi igen på skolen kan give eleverne så nære naturoplevelser. Vi forventer at dette arbejde bliver videreudviklet i de kommende år.

I SFO’en har der igen været udskiftning i personalet, denne gang med to nye ansatte,  nemlig Morten Aarup og Mads Møller Angelsø. Mads Møller Angelsø sagde op igen  til den 1. maj for at rejse ud i verden og vi har den glæde at kunne fortælle at Henriette Bonnet, som er ansat i stedet for Mads Møller Angelsø kunne begynde samtidig med at han fratrådte.

-----

Fra mellemskolegruppen:
Mellemskolen virker til at være en konstruktion, som er faldet til på skolen, faldet naturligt ind i skolens helhed. Generelt synes det muligt i højere grad end tidligere at møde de forskellige behov og udfordringer, som eleverne på disse klassetrin har og stiller deres lærere og omgivelser. Her står forskellige former for social træning og bevidstgørelse i centrum, såvel i klasserne som også hen over klassegrænserne. Vi har således i dette skoleår som noget nyt afholdt en uges hovedfag i alle klasser med temaet 'social kultur' samt to elev-stormøder for alle mellemskolens elever med fokus på 'social kultur' og på det at tage vare på og værne om skolens bygninger og inventar.

Det var anden gang at klasserne gennemførte en projektuge. Denne gang var eleverne med til at planlægge og udforme det nye legepladsområde mellem sølv- og guldhorn. Der har været en vældig aktivitet i disse dage og mellemskolekollegiet vil gerne bibeholde projektugen på grund af de mange positive impulser den giver både i det sociale imellem klasserne, men også fordi eleverne kan vise deres kunnen og evner på en anden måde. Legepladsen er, trods behovet for udbygning og tilpasning, et velkomment pause- og opholdssted for rigtig mange børn på en sund og lærerig måde.

To klasser tog i dette skoleår skridtet ind i mellemskolen. Begge klasser synes efterhånden at have fundet sig til rette i det nye koncept.
Tobias Ammitzbøll valgte at forlade skolen i starten af sommerferien, hvorved de to 6. klasser og den øvrige mellemskole stod uden sløjdlærer i første kvartal. Desuden stod 8.kl. uden klasselærer. Vi kunne dog ansætte Ib Kasper Boskov Hansen som ny klasse- og sløjdlærer fra efterårsferien til gensidig glæde og berigelse.
Kort efter påske kom Suzanne Olsson tilbage fra barselsvikariatet. Vi takker Gregers Kirchhoff Sørensen for sin indsats som barselsvikar i 7. klasse.
Fra sommerferien vil klasselærerfordelingen se ud som følger: 6. klasse Agnete Fredslund, 7.A  Inger Barfod, 7.B Ib Kasper Hansen og 8. klasse Suzanne Olsson.

-----

Fra overskolegruppen:
Vi så en inspirerende årsopgavefremlæggelse af 12. klasses fem elever og på trods af askeskyen kom de af sted til deres kulturrejse til Italien.
I efteråret har overskolen været på Rudolf Steiner Skolen i Odense, hvor de to skoler i fællesskab afholdt projektugen under temaet ”Mennesket i midten”.
9. klasse har været i erhvervspraktik og 11. klasse i social praktik i to uger. 9. klasses landbrugstur gik til Marjatta, 10. klasse lavede landmåling på Torø og 11. klasse tog til Balkan på deres samfundfagstur.

Klasseleder for den kommende 9. klasse bliver Vivi Dam Andersen, som underviser i håndarbejde i mellemskolen og håndværk i overskolen. Hun får en klassens time i kommende 9. klasse for at skabe kontinuitet i klasseledelsen.


Tue Hellstern, som vi havde ansat til IT-undervisning har desværre måttet sige op efter et halvt år. Vi er ved at ansætte en ny lærer til dette fag.
Mikael Zornhagen, tysk- og idrætslærer i overskolen har sagt sin stilling op til den 1. juni. Næste skoleår vil Charlotte Rostrup overtage tyskundervisningen i overskolen. 12. klasse vil som en undtagelse få italiensk i stedet for tysk, som forberedelse til italiensturen.
Connie Wagner har sagt ja til at overtage al kemiundervisning i 8. til og med 12. klasse.
Vi er ved at ansætte en ny lærer til  nogle fysikperioder.

Mette Petersen har sagt ja til at overtage administrationen af optagelse.dk, hvor alle 9. og 10. klasseelever skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse. Spørgsmål vedrørende dette bedes derfor stillet til hende.

Fysik/kemilokalet blev yderligere forbedret med energisøjler. Faglærerne er meget glade for den fleksibilitet dette giver i undervisningen med hensyn til demonstrations- og elevforsøg. Samtidig fik overskolens håndværkslokaler et løft og skolen råder fra dette skoleår over et keramikværksted.

------

Vi prioriterer efteruddannelsen af kollegiet højt. I år har der igen været fire lærere på Oslokurset og to til overskolekursus i Kassel. Af andre efteruddannelseskurser, som kollegaer har været på, kan nævnes håndværkskurset på Vidarskolen, dirigentkursus, Dansk Lærerstævne, keramikkursus, deltidsseminariet, arbejdsmiljøkursus, tysklærerstævne og 1. hjælpskursus for alle kollegaer.

Vi afholdt vore pædagogiske dage inden skoleårets start med kunstner og antroposofisk lærer Robert Hogersvort. Stævnet havde som tema: Hvordan skaber vi nærvær overfor børn, elever, forældre og kollegaer i opdragelse, undervisning og dagligdagen? Kollegiet har udtrykt stor glæde og tilfredshed over stævnet.

Merete Malmberg og Ulli Ziegenhagen har i dette skoleår afsluttet det treårige ledelseskursus over 7 moduler på Marjatta, og Nanna Linnea Bertelsen og Morten Klinkvort er begyndt på samme kursus, ligesom Anette Henriksen og Vibeke Bonnevie fra børnehaven.

Mange forældre har i løbet af skoleåret bidraget ved mange af skolens arrangementer og tiltag med deres arbejdskraft og entusiasme. Det er dejligt at se så megen positiv energi. Tusind tak for det. En speciel tak til det store kontinuerlige arbejde, der bliver lagt i butikken og mellemstationen.
Tak også til forældrerepræsentanterne, og forældrerådsformanden for deres koordineringsarbejde og aktiv deltagelse på forældrerådsmøderne i drøftelserne om mange forskellige forhold vedrørende skolen.

Vi glæder os over en initiativrig bestyrelse, der i det forløbne skoleår er gået  aktivt og positivt ind i det samarbejde, der er nødvendigt for at etablere og fusionere med børnehaven. Ligeså aktivt har bestyrelsen været i forhold til kommunikationsarbejdet og arbejdet i 11./12.klasse udvalget for på sigt at opnå tilskud til alle klassetrin på skolen. Der har været et konstruktivt samarbejde med de andre udvalg, som byggeudvalg, økonomiudvalg og PR-udvalg. Vi ser med stor forventning frem til at bestyrelsen får tid til at arbejde sammen med kollegiet på at etablere en ny overskolebygning. Tak for jeres store indsats.


Tak for endnu et dejligt skoleår og med ønske om en dejlig sommerferie og frisk ny start den 12. august.

Ulli Ziegenhagen

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80