Ledelsens årsberetning 2016

Dette skoleår er mit første år her på skolen. Jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg har følt mig velkommen af både forældre, lærere og bestyrelse. Der er mange ting, man skal sætte sig ind i som ny skoleleder og jeg har godt været klar over, at det ville tage lang tid før jeg følte mig hjemme i alle aspekter af det at lede en skole. Jeg vil sige, at alle har gjort deres for at overgangsperioden skulle forløbe godt og det er jeg taknemlig for.

Forandringer i ledelsen

Arbejdet i skolens ledelse og i skolens administration har i løbet af året skulle finde sin nye arbejdsform og der har gennem hele året været fokus på at se på, hvordan de forskellige administrative roller bedst blev udført. Koordinatorfunktionen i skolen og i Børnehuset har i sin nuværende form eksisteret i et år og funktionen er i gang med at blive evalueret som planlagt.

Administration  

Irene Schmidt har efter 15 år som skolesekretær ønsket at gå på pension med udgangen af skoleåret 15/16. Derfor blev der, allerede i januar, ansat en ny skolesekretær, Karen Røeder Nielsen, og de to sekretærer har siden januar arbejdet side om side med henblik på at sikre, at Irenes store indsigt i skolens historie kunne blive videregivet til Karen, og for at nogle større ad hoc projekter kunne blive færdiggjort.

Arbejdsfunktionerne på kontoret (bogholderi, lønudbetaling og skolesekretæropgaver) er nu blevet ændret, så opgaverne bliver udført af den person, der ligger inde med særlige kompetencer på feltet. Dette har samlet set været med til at professionalisere administrationen.

Et andet aspekt af skoledriften er skolens brug af administrations-software. Der været ønsker om nye funktionaliteter, som ikke har kunnet lade sig gøre i det gamle system, og det blev derfor i efteråret besluttet at overgå til et nyt administrations-system.

Samtidig reviderede skolen sin kontoplan, så den bedre afspejlede det nye forhold, at Børnehusets økonomi er blevet en integreret del af skolens økonomi.

Dette var en stor arbejdsopgave, der ved fælles hjælp blev gennemført planmæssigt.

For bedre at sikre skolens data valgte skolen i forlængelse heraf, at lade administrationens fysiske computer blive hosted i en cloud-løsning.

Udvikling af økonomien

Gennem den sidste periode har der været fokus på skolens udgifter og dette har ført til en række leverandørskift. De heraf forventede økonomiske besparelser vi være fuldt implementeret i 2017.

Skolens økonomi er i høj grad afhængig af finanslovens endelige udformning. I år var der usikkerhed om statsstøttens størrelse helt hen i december. Heldigvis var der flertal i folketinget for at hæve koblingsprocenten til folkeskolens økonomi, så friskoler i 2016 vil få et tilskud svarende 73% af folkeskolens, i modsætning til tidligere 71%. 

Ved elevoptællingen den 5. september var der 262 tilskudsberettiget elever i modsætning til 253 elever årets før.

Skolen har gennem året oplevet en større tilgang. Børnehaveklassen bliver efter sommerferien således på 28 børn og generelt bliver der opskrevet nye elever i flere andre klasser. 

Samarbejde

Det er et stort ønske fra ledelsens side at fremme samarbejdet omkring vores skole, og specielt at opnå en tæt dialog med skolens forældre. Helt konkret betyder det, at den personlige samtale har været prioriteret højt. 

Som et andet initiativ har forældre siden april måned været inviteret til morgenkaffe hver fredag. Det er sket i ønsket om at give skolens forældre mulighed for at møde hinanden og i det hele taget lære hinanden bedre at kende som forældre her på skolen.

I kommunalt regi har skolen taget initiativ til et samarbejde mellem friskolerne i Helsingør kommune. Friskolerne har en række fælles problemstillinger som vi med fordel kan prøve at løse sammen. Der har været en række møder mellem friskolerne og gruppen har haft et fælles møde med den kommunale direktør på området dagtilbud og skole. Samarbejdet er planlagt til at fortsætte i efteråret.

Begivenheder

Gennem skoleåret er der store og små begivenheder, der tilsammen præsenterer det vi går og arbejder med til dagligt. Til dels er vores månedsfester en del af vores egen evalueringsproces, men det er naturligvis også med henblik på at vise andre hvad vi går og laver på vores skole. 

I år har vi igen meldt os til det nationale Åben Skole initiativ, hvor landets grundskoler holder åbent hus for alle, der har lyst til at lære skolen at kende, det blev afholdt i efteråret. 

I foråret har vi haft Åbent Hus her på skolen. Efter i tre år at have holdt Åbent Hus i Toldkammeret i Helsingør har vi i år valgt igen at afholde det her på skolen. Åbent Hus blev arrangeret som en årstidsfest hvor også skolens forældre kunne komme og se, hvad eleverne gik og arbejdede med. Begge dage var pænt besøgt af interesserede børn og forældre.

PR

I et forsøg på at gøre skolen mere synlig i lokalsamfundet har der i årets løb været gjort en ekstra indsats. Der begyndte ved årets skolestart, hvor der blev opsat gadeplakater i Kvistgård og Espergærde. Dette fortsatte ved Åben Skole-arrangementet, Julebasaren og Åbent Hus-arrangementet. 

Skolens Facebook-side er også blevet aktiv og der har været ugentlig opdateringer på siden med bla. invitationer, billedserier og nyhedsupdates. Der har været en pæn stigning i graden af involvering og det er et felt, der fortsat skal være fokus på.

Som mere traditionel annoncering blev der op til Åben Skole-dagen i november produceret en annonce i samarbejde med Helsingør Lille Skole. Denne annonce blev indrykket i lokalavisen Nordsjælland.

Pædagogisk udviklingsarbejde

Skolens opmærksomhed på det pædagogiske arbejde skal vedblive at være i fokus. Som et udspring af Jette Rymers foredrag på efterårets månedsfest valgte skolen at invitere hende igen til et pædagogisk arbejde omkring skolens musikliv. Det var tre dage med samtaler og foredrag på tværs af skolen. Vi er nu ved at efterbearbejde vores fælles arbejde og regner med, at det vil ligge klar inden sommerferien.

Der er desuden et arbejde i gang med at finde den fremtidige struktur og arbejdsfelt for det pædagogiske udvalgs arbejde.

Skolen har længe haft et ønske om at få tilknyttet en antroposofisk læge og det er lykkedes i år. Tomas Henckel Johansen har været læge siden 1999 og er speciallæge i almen medicin. Det er planen, at Tomas hvert år skal komme og se vores 1. klasse og have en samtale med forældrene og klasselæreren. Dette for at bidrage til klassens sociale og faglige udvikling. Hertil kommer et fremtidigt samarbejde med lærerne, der arbejder med specialundervisning. 

Efter en forældrehenvendelse blev skolens brug af trådløst internet ændret således, at det nu kun er til stede i overskolens lokaler. Skal der bruges net andre steder findes der en mobil wifi løsning. Pga skolen placering har det altid været svært at få en hurtig internetforbindelse og skolens bredbåndsforbindelse blev derfor i efteråret udskiftet til en fibernetforbindelse således at eleverne i overskolen nu har bedre forbindelse, når de skal på nettet.

Børnehuset

Den nye struktur i Børnehuset består af Vibeke Bonnevie og  Anette Henriksen i en fælles koordinerende rolle, med ansvar for visse administrative opgaver og de pædagogiske opgaver i henholdsvis vuggestuen og børnehaven. I denne nye struktur er mange af husets ansvarsopgaver med stor succes blevet fordelt i personalegruppen, og vi er fortsat i gang med at udvikle samarbejdet med skolens administration. 

I Børnehuset nyder vi godt af en stabil personalegruppe, som har været sammen i mange år.

Børnehusets forældrebestyrelse arbejder sammen med personalet om nye PR-tiltag for at sikre, at vi også fremover vil kunne fylde vores hus med glade børn.

Mellemstationen

Mellemstationen har været en del af skolens driftsaktiviteter siden 1. august 2015. 

Det pædagogiske ansvar overgik samtidig fra Anette Hartmann Rasmussen til Merethe Pedersen, der sammen med Andreas Ahlmann Petersen dagligt skaber et frirum for eleverne, med aktiviteter som eleverne til dels er med til at bestemme. Der bliver bagt, tegnet, spillet, hygget om bålet og taget på ture i svømmehallen eller multiparken. Da Merethe også er god til at byde unge mennesker ind i arbejdsfeltet, har der været praktikanter i Mellemstationen det meste af året.

Grundskolen

I SFO-en er der en del nye mennesker. Frederikke Norman Krøll er hos os som ung medarbejder i år. Vi har haft Shafih Muleme med hele vinteren og Gitte Kirchheiner er vendt tilbage indtil sommer.

I børnehaveklassen var der ved årets begyndelse 24 nye elever og vi tog imod 28 1. klasseselever på scenen den første skoledag sammen med deres lærer Trine Burton og hjælpelærer Helle Hultgren.

3. klasse holdt en overdådig høstfest for alle klassens elever samt deres familier. Klassen lavede selv høstmad til 160 personer, dækkede op i salen og sørgede for underholdning under festen.

Som helhed har grundskolen haft et stabilt år, hvor de mange nye elever som søgte ind er faldet godt til i deres klasser. Samtidig er der stadigvæk stor søgning, så vi har efterhånden en del elever stående på ventelisten.

Havebrug er i stadig udvikling, og PPU eleverne får mange skønne opgaver løst og er på nuværende tidspunkt blevet mange erfaringer rigere.

Mellemskolen  

6. klasses klasselærer, Stig Nielsen besluttede sig for at fratræde sin stilling omkring påsketid, hvorefter Suzanne Olsson overtog klassen og har den frem til sommerferien. Deres klasselærer fra 7. klasse bliver Kristina Lomborg.

7. klasse tager på togt med Skonnerten Fylla i det Sydfynske øhav i midten af juni. Dette for at få en lille fornemmelse for, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib.

I begyndelsen af skoleåret rejste 8. klasse til den sydlige del af Lapland. Nyt for i år var, at de skulle ro i kano, og det viste sig at være en stor succes. For nogle uger siden spillede klassen skuespillet Julie og Romeo for 4.-12. klasse samt forældre, venner og gæster fra de andre steinerskoler.

Den fælles projektuge var i år om ”Kunst”. Her kunne eleverne melde sig på hold i betonstøbning, naturtryk, maling, tegning og idræt. Det var nogle fine dage, hvor eleverne arbejdede på tværs af de tre klasser.

Overskolen

Overskolen har i dette skoleår markeret sig med fire stabile og dynamiske klasser, der tilsammen udgør vores ungdomsuddannelse, 9. til 12. klasse.  

Overskolen har i år haft tilsammen 54 elever og vi forventer næste år at have et tilsvarende antal med optagelsen af nuværende 8. klasse som ny 9. klasse.

Ud over vores egne elever har 11. klasse fra januar til april i år haft besøg af en udvekslingsstuderende fra Steinerskolen i Vancouver. Undervisningen foregik i disse måneder på engelsk. Vi har haft rigtig gode erfaringer med disse udvekslingsophold, og der bliver arbejdet på at udvide og konsolidere denne praksis i de kommende år. 

Ud over hverdagens fortløbende undervisningsarbejde omfatter skoleåret en lang række ekstraordinære aktiviteter:

I år er der arrangeret en orkesterrejse til Tjekkiet. Det er af stor betydning for elevernes musikalske og kulturelle dannelse at opleve den slags fællesskabsprojekter i deres unge år. Efter turen vil der blive afholdt en aftenkoncert i den sidste skoleuge.

Overskolen har de seneste år haft tradition for at afvikle en fodboldturnering med og mod vores naboskoler - Vidar Skolen og Michaelskolen. I år er det Kvistgård, som lægger grønsvær til dysten, der vil blive afholdt under gemytlige og festlige rammer, mandag den 13. juni.

Helsingør Dagblad og Ungdomsskolen har i år afholdt en fire-dages projektuge for og med 10.-12. klasse, der for en uge overtog dagbladets hjemmeside med artikler om temaet ‘Flygtninge’. 

Det blev til en oplevelsesmættet arbejdsuge med intense læringsprocesser på mange felter. Helsingør Dagblad har udtrykt stor ros i forhold til vores elevers indsats i ugen.

11. klasse har, traditionen tro, to ugers socialpraktik, som er erhvervspraktik på en arbejdsplads, der har særligt omsorgskrævende mennesker som sit omdrejningspunkt.  

For tredje år i træk afviklede overskolen en særlig prøveuge, hvor eleverne kunne vinde erfaring i at gå til individuelle mundtlige prøver i fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Det har været vores erfaring hvert år, at prøverne skærper elevernes indlæring og giver dem vigtig erfaring i den individuelle, mundtlige fremstilling. Eleverne har hvert år evalueret prøverne som en positiv og lærerig oplevelse, som de ønsker, at vi skal fortsætte med.

Den årligt tilbagevendende projektuge blev i år afholdt på og med Michaelskolen med privat indkvartering af vores elever. Temaet i år var Religion, og det fandt udtryk i en mangfoldighed af foredrag og workshops. Projektugens formål er såvel socialt som fagligt, og det må siges at blive opfyldt til fulde! Det blev en intens og begivenhedsrig uge for både lærere og elever.