Ledelsens årsberetning 2015

Ledelsens årsberetning for skoleåret 2014-15

Kollegiets samarbejde om pædagogikken

Inden skoleårets begyndelse afholdt kollegiet pædagogiske dage på et skolehjem i Sverige. Udover at styrke det kollegiale samarbejde, har dagene pædagogisk været vældig givende. Temaet var ”Biografi”. Dette emne har været hovedtema i hele skoleåret, blandt alle de andre drøftelser om pædagogik, som fandt sted i løbet af året. Biografi skal her forstås som den sammenhæng den enkelte medarbejders indsats og idérigdom har på skolens biografi. Vi har i dagene i Sverige arbejdet med et varieret program, faciliteret af Bent Engelbrecht, hvor vi for det meste har beskæftiget os med vores egne biografier. I årets løb har vi i næste trin arbejdet videre med skolens biografi: At erindre, beskrive fortiden, at finde mønstrene, de røde tråde i fortiden, at karakterisere nutiden, at fremskrive fremtidsbilleder, visioner og at beslutte handlingsplaner. Arbejdsmetoderne blev inspireret af Bent Engelbrechts bog ”Biografi”. Denne fordybelsesproces har løftet kollegiets fælles bevidsthed om skolen, dens pædagogik, specielle styrker og svagheder og skal resultere i nogle beslutninger om vore fremtidige fokuspunkter.

Mange kolleger har været på steinerpædagogiske og andre faglige kurser og bragt inspirationerne tilbage til skolen. Specielt tre kurser har pædagogisk stor betydning for skolen. Vi har sendt fem overskolekolleger til Kassel for at deltage på det internationale waldorfpædagogiske kursus, tre lærere i vinterferien til håndværksstævne på Vidarskolen, hvor mange forskellige lande er repræsenteret og fem kolleger til Oslo på sommerkursus, som er et skandinavisk samarbejde. Det er glædeligt, at interessen for deltagelse på kurser er så stor i kollegiet, da det giver et godt kompetenceløft. Udover de pædagogisk relevante kurser har 16 kolleger i år deltaget på et opfølgningskursus i 1. hjælp.

Vi har gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse. Resultaterne skal vi arbejde videre med i den kommende tid.


Årstids- og Månedsfester

Michaelmånedsfesten har en stor opmærksomhed på vores skole. Alle elever og lærere er fælles om at skabe Michaelsspillet i salen. Klasserne har i forvejen øvet replikkerne i undervisningen. En intens og givende fællesskabsstyrkende oplevelse. Derefter holder vi Michaelmånedsfest, hvor forældrene i år kunne melde sig til forskellige workshops. Efter elevoptræden blev Michaelmånedsfestens høststemning afsluttet med 6. klasses folkedans og 3. klasses høstsuppe.

På vores traditionsrige julebasar fik igen i år mange gæster mulighed for at lære skolen at kende og opleve stemningen. Samtidig er det den fest, som mange elever længselsfuldt higer efter.

For første gang var det ikke kun eleverne, der hvert år kunne opleve adventsspiralens lysstemning, men i år var det også forældrene, der havde denne mulighed. Den blev taget godt imod og skal blive en del af skolens traditioner.

Med Lucia og julespillene blev årets fester afsluttet inden jul.

Forældrene kunne på vintermånedsfesten i februar høre Jette Rymer fortælle om ”Musikkens pædagogiske betydning”. Begejstringen for foredraget var så stor, at vi har besluttet at invitere Jette Rymer til næste Michaelmånedsfest for at fortsætte med foredraget i forhold til de ældre klasser.

Ved fastelavnsfesten glædede 12. klasses elever alle andre med deres lancier.
Dialogmødet i marts havde som tema ” Studieture og skolerejser”. Vi hørte fine oplæg om rejserne bl.a. et meget inspirerende bidrag fra 12. klasses elever om Armeniensturen. Oplæggene fulgtes af gruppedrøftelser med efterfølgende plenum. Resultaterne kan læses på hjemmesiden under evaluering.

Åbent Hus arrangementet blev for tredje gang afholdt i Toldkammeret i Helsingør. Igen en skøn dag med optræden, udstillinger og workshops. Åbent Hus arrangementet ligger desværre på et tidspunkt, hvor der er for mange andre forårsaktiviteter på skolen som f.eks. 12. klasses Italiensrejse. Derfor tænker vi på at ændre tidspunktet. Vi kunne også godt tænke os, at Åbent Hus igen bliver afholdt i skolens egne lokaler, så atmosfæren og omgivelserne kan opleves denne dag.

Vores sidste månedsfest i dette skoleår er sommermånedsfesten med 1. klasses skuespil og Cirkus Garibaldi.


Et år med mange forandringer i kollegiet

I administrationen:
Bestyrelsen besluttede, at fusionere med småbørnsgruppen, efter at loven fra august 2014 tillader at skoler driver vuggestuer. Da vi havde besluttet, at overtage administrationen for børnehaven, kunne vi lige så godt overtage administrationen for hele børnehuset og dermed lette mange arbejdsgange. Det betød, at vi skulle ansætte en ny medarbejder. Vi var glade for at kunne byde Laila Seierstad velkommen i stillingen. Vi vidste allerede i slutningen af sidste skoleår, at Peter Kjærsgaard, vores mangeårige skattede medarbejder i administrationen, ønskede at fratræde sin stilling med udgangen af marts måned. I god tid havde vi fundet en afløser, som dog sprang fra i aller sidste øjeblik. Ingen ting er så dårligt, at det ikke er godt for noget andet. Vi fandt ud af at fordele arbejdsopgaverne i hele administrationen på en ny måde og var så heldige at kunne ansætte endnu en ny medarbejder i administrationen. Vi hilser Hanne Nielsen velkommen til denne nye stilling. Vi har i dette skoleår altså fået to nye medarbejder i administrationen. Det kræver en betydelig arbejdsindsats af alle involverede. Alt dette var kun muligt, fordi Peter tilbød at blive en måned længere. Vi takker Peter Kjærsgaard for sin store arbejdsindsats, hans gode humør, som spredte en god stemning i administrationen lige meget, hvilke spørgsmål og udfordringer vi kom med, og den store beredvillighed til at øse ud af sin mangeårig erhvervserfaring. Skolen har fået en kæmpe gave ved at have Peter Kjærsgaard ansat i så mange år.

I børnehuset:

Børnehusets leder, Merete Malmberg meddelte i slutningen af sidste skoleår, at hun ønsker at fratræde sin stilling til maj 2015 efter at have været den bærende kraft i fusionsprocessen mellem børnehaven og skolen, siden august 2014 også med vuggestuen. Denne proces er lykkedes med et særdeles godt resultat. Bestyrelsen har sammen med skolelederen og de pædagogiske ledere vurderet strukturen og arbejdsopgaver i børnehuset og kommet i fællesskab frem til en ny struktur uden børnehaveleder, hvor de pædagogiske ledere har fået lignende funktioner, som skolens gruppekoordinatorer. Børnehusets personale har løbende været informeret og inddraget i processen, og overgangen er lykkedes til alles tilfredshed. Ann Sofie Rohrberg blev ansat som pædagog for at kompensere for de administrative timer, som Vibeke og Anette skal bruge i forhold til den nye opgavefordeling.

I ledelsen:
I år har vi for første gang haft koordinatorer i alle grupper. Samarbejdet i ledelsesgruppen har været positivt og kollegerne har i medarbejdersamtalerne udtrykt, at der er faldet ro over arbejdsmiljøet. Skolelederen meddelte i slutningen af sidste skoleår et ønske om at gå på deltid. Der blev sat en meget konstruktiv proces i gang for at kunne ansætte en ny skoleleder. Det er lykkedes, og vi siger hjertelig velkommen til Jan Magnussen, som tiltræder pr. 1. august 2015. Ulli forsætter som lærer på skolen.

Vi har besluttet, at Mellemstationen skal være en selvstændig del af skolen fra august 2015, og vi er i gang med at ansætte to nye medarbejdere.

I grupperne:
Vi sagde farvel til Michael Bendt og Keike Möller, der begge gik på pension. Vi takker dem begge to for deres mangeårige pædagogiske arbejde og den antroposofiske viden, som de bidrog med på kollegiemøderne. Vi kunne den 1. oktober hilse Louise Bisgaard Vase velkommen, som ny musiklærer og hun spiller også klaver til eurytmi. Mellemskolegruppen har i begyndelsen af skoleåret vel modtaget to nye klasselærere: Anette Jørnung, som er kommet tilbage til skolen efter tre års pause, og Trine Burton. Birgitte Bennekou gik på barsel i januar og Stig A. Nielsen tiltrådte som barselsvikar for hende. Ligeledes kom Christina Cortzen i januar tilbage fra sin barsel, mens hendes barselsvikar Jacob R. Pedersen fortsætter nu som tilkaldevikar på skolen. Fra påske til sommerferien er Carlos D. Kofoed på barsel.

Intranettet
I dette skoleår har forældrene fået adgang til intranettet. Trods en del begyndelsesvanskeligheder med at få login til at virke, så kan vi sige, at det er ved at fungere nu. Vi har stadig mange udfordringer og opdager hele tiden nye muligheder. Kontaktinformationer er nu kun at finde på intranettet og ikke mere på papir i adressebogen. Udviklingen fortsætter i det nye skoleår.

Fra børnehuset

Som nævnt i bestyrelsens årsrapport så var dette skoleår administrativt præget af, at administrationsfirma Frie Børnehaver havde problemer med en ny stuktur i deres organisation. Denne situation har givet meget ekstra arbejde, da skolen overtog administrationen fra 1. januar 2015.

Vi havde besøg af Arbejdstilsynet den 19. februar 2014. Som resultat af dette besøg modtog vi en grøn smiley som et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.
I marts måned havde vi besøg af de to pædagogiske konsulenter fra Helsingør Kommune. I den anledning havde vi revideret vores virksomhedsplan, vores lærerplaner og udarbejdet en ny børnemiljøvurdering for børnehavebørnene. Vi fik megen ros.

I foråret 2014 havde vi også besøg af Fødevarestyrelsen, som gennemgik vores arbejdsgange i køkkenet – også her modtog vi en smiley.

Vi er blevet pålagt af Helsingør Kommune at arbejde med sprogvurdering af børnene 2 gange i løbet af deres tid i vores institution – når de fylder 3 år og ved skolestart. Dette arbejde udføres af Lone Bang . Hun har desuden mødtes med de andre sprogansvarlige i den sammenslutning vi sammen har lavet (SAPRIDA – sammenslutningen af private daginstitutioner i Helsingør Kommune). Seneste fælles møde var i august.

I begyndelse af april tog otte kolleger af sted til skandinavisk pædagogstævne i Järna ved Stockholm. Dette stævne havde vi selv været med til at forberede. Det var en stor succes.

Personalegruppen har som sædvanlig været stabil og engageret. Rikke Nielsen, som havde været ansat i 6 år hos os, valgte at opsige sin stilling som pædagogmedhjælper pr. 1. august 2014 for at begynde på sosu-assistentuddannelsen. Vi ansatte herefter Terese Ritlov pr. 1. oktober 2014 som ny pædagogmedhjælper.

I oktober modtog vi 3 førsteårsstuderende fra Rudolf Steiner Seminariet i Charlottelund. De var på hver sin stue i huset og sluttede til juleferien.

Vi havde stor udskiftning af børn i børnehavegrupperne (28 skolebørn i august) og blev desværre ikke rigtig ”fyldt op” før sidst på året.

Fra grundskolegruppen

Grundskolen har for første gang i mange år haft en stor søgning til alle klasser og har brugt mange kræfter på at møde de nye familier og inddrage de nye elever i klasserne.

Temaer, som grundskolekollegiet bl.a. har beskæftiget sig med, er ordensregler, rejser, overgange imellem børnehaveklassen og 1. klasse samt mellem 5.klasse og mellemskolen.

I SFO-en sagde vi farvel til Birgitte Kirchheiner og Ann Sofie Rohrberg.
Vi kunne ansætte vores tilkaldevikar Jasmin Pedersen i en af stillingerne og arbejder på at finde en ny koordinerende medarbejder.

I børnehaveklassen kan vi glæde os over 28 elever i år.

Grundskoleklasserne har haft et godt og lærerigt skoleår med de mange nye kammerater.
I foråret udstillede 3. klasse sammen med 5. klasse deres håndarbejde på Espergærde Bibliotek.
I 3. klasses tilfælde var det deres flotte huer, 5. klasse udstiller deres sokker.
I forbindelse med udstillingen blev der afholdt strikke café. Gæsterne (ned til 9 år) havde mulighed for at strikke en lille lommemus, som den klassen strikkede til deres fadderbarn (1. klasse).
Udover at deltage i nærområdets kulturliv, giver udstillingen eleverne mulighed for at betragte deres kunnen, deres værker og deres arbejdsproces udefra - med objektive (andres) øjne. Denne mulighed skænker eleverne en viden som ikke automatisk gives i undervisningsrummet, hvilket har stor betydning for egenforståelse (identitet, selvværd og selvberoenhed) hvilket viser sig i det sociale bl. a. som rummelighed, empati og evnen til at møde verdenen.

Arbejdet med PPU (pædagogisk praktisk undervisning) og havebrug har fortsat været en stor succes.

5. klasse måtte sige farvel til deres klasselærer Birgitte Bennekou, som gik på barsel i januar måned.
Stig A. Nielsen overtog klassen.

Fra mellemskolegruppen

Mellemskolen er vores skoles yngste og mindste barn, 8 år gammelt og med tre klassetrin.
Fra grundskolens trygge favn er elevernes første trin ind i mellemskolen også skridtet ind i puberteten. En indre udvikling sætter ind. En ombygning, som kan tage vejret fra en og åbne nye døre på vid gab. Derfor er det uforudsigelige altid på dagsordenen i mellemskolens hverdag. Personligheden træder mere frem og med den de indre kampe og stjernestunder, når et nyt trin i udviklingen opnås. At opleve dette er forbeholdt klassens elever og underviseren.

De ydre holdepunkter i Mellemskolen er projektugen, skuespil og skolerejser.
Temaet for projektugen, som kun varede i tre dage pga. påskeferie, var i år ”Medmenneskelighed”. Vi havde inviteret tre forskellige foredragsholdere til at besøge os. Onsdag kom Adem, som oprindeligt er fra det tidligere Jugoslavien, torsdag var Harriet fra Uganda forbi, og fredag havde vi besøg fra Red Barnet Ungdom. Om onsdagen blev vores sans for bevægelse og koordination udfordret, da vi desuden havde besøg af to afrikanske dansere. Det var en stor oplevelse – både for mellemskolen og overskolen, som deltog med stor begejstring
Til frokost sørgede klasserne på skift for mad til et fælles buffetbord.
Der var også én eller anden form for gruppearbejde de forskellige dage. Her blev eleverne blandet på tværs af klasserne. Gruppearbejdet blev fremlagt for mellemskolen.

8. klasse har opført skuespillet Beowolf, hvor de først skulle oversætte det gamle spil, derefter bearbejde det, så det blev lige sådan, som de gerne ville have det. Spillet blev opført for skolens øvrige elever samt forældre og venner.
Igen i år rejste 8. klasse til Soleggen i Norge og drog fra bostedet ud på daglige, lange og til dels krævende vandreture. Det blev en vellykket rejse.
7. klasse vil i år tage til Jylland, for at gå ad Hærvejen, som en forberedelse til deres fjeldtur i begyndelsen af næste skoleår.
6. klasse rejser til Bornholm for at hugge i sten og se på geologiske fænomener.

Ingen Michaelmånedsfest uden folkedans og det sørger 6. klasse altid for iført de farveglade folkedragter.
Mellemskoleorkesteret (7. og 8. klasse) har været udenbys for at spille for blinde og også ældre mennesker.
Og nu, ved skoleårets slutning, hvor det næste skoleår planlægges, kan vi med glæde fortælle, at klasselærerfordelingen ser sådan ud: Stig A. Nielsen fortsætter, som klasselærer for kommende 6. klasse. Ib Kasper Boskov Hansen overtager kommende 7. klasse efter Trine Burton, som skal være klasselærer i 1. klasse efter sommerferien. Anette Jørnung fortsætter i 8. klasse.
Suzanne Olsson fortsætter som faglærer og koordinator i mellemskolen og får således et år uden klasselæreransvar. Louise Vase, som er vores nye kor/musiklærer – og som indgår i mellemskolekollegiet – fortsætter med at være en del af kor- og orkesterteamet i mellemskolen.

Fra overskolegruppen

Overskolen tog hul på dette skoleår med de traditionelle introdage, hvor 9. klasse modtages af lærere og de øvrige overskoleklasser. Introdagene foregik i år på skolen med fællesspisning, natløb i skoven, som 12. klasse stod for, og overnatning i telt. Der var en fantastisk stemning, og vi kunne igen glæde os over at have en fuld overskole.

Efterårets projektuge havde temaet: de fire elementer, jord, luft, ild og vand. Der var besøg af eksterne foredragsholder, og eleverne arbejdede på tværs af klasserne i emnegrupper, hvilket i høj grad har styrket det sociale samvær i overskolen.

Julecaféen er efterhånden en etableret tradition i overskolen, og dette skoleårs café var endnu en gang en succes. Temaet var Disco. 11. klasse stod for planlægningen.

Tidligere har 9. klasse været i erhvervspraktik i to uger kort efter juleferien, men i dette skoleår har vi valgt, at der afvikles en uge i 9.klasse og en uge i 10. klasse Det gentager vi i kommende skoleår.

Sidste skoleår indførte vi en prøveuge i overskolen, hvor eleverne går til mundtlig prøve i to forskellige fag og får en tilbagemelding om deres præstation, men ingen karakterer. Dette var en kæmpe succes, så det gentog vi i år. Eleverne er utrolig glade for prøveugen, og lærerne oplever, at vi får løftet engagementet hos eleverne med prøveugen.

Et andet nyere initiativ er 11. klasse tur til Armenien. Det gentages ligeledes i dette skoleår. Eleverne er i fuld gang med at samle penge ind til rejsen.

Vi slutter skoleåret af med at sende 12. klasse af sted, hvilket vi alle glæder os til igen at opleve.

Samarbejde med Phd.studerende
Maria Watzenig har i forbindelse med sit specialeprojekt haft et samarbejde med lærerkollegiet på skolen. Samarbejdet har primært bestået af en samarbejdsgruppe med tre af lærerne og har løbet over en periode fra februar til april, hvor Maria samtidig har været til stede på lærerværelset for at observere som en del af materialeindsamlingen. Projektet omhandler lærernes muligheder og vilkår i relation til forældresamarbejde.
Byggeprojekter
I begyndelsen af 2013 blev det besluttet, at samle overskolen i øverste etage i nordlængen. I år blev ombygningen afsluttet, og vi råder nu over fire gode klasseværelser til overskolen. Da vi i år igen har fire overskoleklasser, kan alle være samlet. Eleverne og lærerne er stadig vældig glade for disse faciliteter og de samarbejdsmuligheder, som de giver. Det eneste, som eleverne mangler, er et sted, hvor de kan ”hænge ud” i fællesskab, en lille café.

Vi har fået tag over hovedet, når der skal kokkereres til månedsfester og andre arrangementer. Det blev allerede rost meget af eleverne i overskolen.

I Sølvhornet prøver Hanne at skabe mere garderobeplads med en let skillevæg. Tak for alle dine gode idéer Hanne.

Skolen har igen i år fået en anmærkningsfri brandsynsrapport.


Tak

Vores skole vil ikke være den samme uden alle de forældre, som yder en indsats på mange forskellige fronter. Blandt meget andet er det fantastisk, at det har været muligt kun med frivillige forældrekræfter at kunne drive ”Butikken” på vores skole. Tusind tak for det.

Fra næste skoleår bliver ”Mellemstationen” en selvstændig del under skolen. Tak til alle, som har bidraget med, at ”Mellemstationen” kunne eksistere i så mange år og en speciel tak til Anette Rasmussen som daglig leder. Igennem jeres indsats er det nu muligt, at en så veldreven klub kan komme ind under skolen.

Tak for et godt samarbejde til vore nye tilsynsførende, Inger Kvist, skoleleder på Lilleskolen i Odense og Casper Olsen, som er lektor i engelsk og tysk og har undervist på Gladsaxe Gymnasium i mange år.

Tak for den store indsats, som bestyrelsen yder. I år brugte bestyrelsen mange kræfter på ansættelsen af den nye skoleleder.

Til sidst en tak til alle skolens ansatte, lærere, pædagoger, sekretær, bogholder og pedel. I fællesskab skaber vi det daglige, lærerige og dannende indhold for mange elever, så de efter endt skolegang er blevet til frie, initiativrige og livsduelige mennesker.

Som skoleleder siger jeg tak for mange gode samarbejdsoplevelser i mange år, hvor jeg kunne opleve, at vi har løftet i flok. Jeg glæder mig til i næste skoleår udelukkende at kunne være lærer, og, selvom jeg ikke mere er del af ledelsen, stadig kan være en del af skolen og følge dens udvikling.

God sommer og på glædeligt gensyn i skoleåret 2015-16!

Ulli Ziegenhagen/koordinatorerne