Ledelsens årsberetning 2014

Ledelsens årsberetning for skoleåret 2013-14

Kollegiets samarbejde om pædagogikken

Igen i år begyndte skoleåret for kollegiet med to pædagogiske dage under temaet ”Samarbejde og kollegial sparring”. Eleverne har efterfølgende oplevet at kollegerne gensidigt deltog i hinandens undervisning, for derefter at samtale om den. Denne måde at arbejde på har været meget givende og vi vil gerne fortsætte med det.

Den ny formulerede organisationsstruktur blev endelig vedtaget i løbet af vinteren. Cornelia D. Henriksen og Suzanne Olsson blev koordinator henholdsvis i Grundskolen og Mellemskolen. I overskolen har Vivi D. Andersen forberedt sig på at overtage koordinatorstillingen efter sommerferien.

At samarbejdsstrukturen endelig kom på plads, har på kollegiets torsdagsmøder givet tid til mange flere pædagogiske drøftelser. Dette har været et stort ønske og løfter lærernes fælles pædagogiske kompetencer. Vi valgte blandt andre temaer at sætte fokus på trivslen. Dette ikke udelukkende, dog stærkt foranlediget af konflikten i 7. klasse i efteråret. Trivslen blev også temaet på årets dialogmøde, hvor der fandt en meget frugtbar og konstruktiv dialog sted. Temaet viderebearbejdes i en mindre gruppe og skal resultere i en trivselserklæring for hele skolen.

I september holdt vi på skolen Danske Rudolf Steinerskolers Lærerstævne under temaet ”Fællesskab og fællesskabsdannelse”. Jost Schieren fra Alanus Universitetet og Søren Hermansen, en væsentlig drivkraft til Samsøs energisucces, var hovedtalerne på stævnet. Stævnet har været en stor succes, hvor de deltagende kunne opleve et tæt samarbejde mellem forældre, ansatte og elever, samtidig med et højt pædagogisk niveau af alle tilbudte aktiviteter. At skolen kunne løfte disse store begivenheder viser et stort engagement hos alle involverede og bidrog i kollegiet til en stærk fællesskabsfølelse med ønske om, at der ikke skulle gå lige så mange år, som siden sidst, før vi igen holder Dansk Lærerstævne på vores skole.

Vi er så heldige i år, at have fået kr. 110.000 fra Friskolernes Kompetencefond. Disse penge bruges til et fælles kompetenceløft for alle kolleger på vores pædagogiske dage. Desuden deltager kollegerne, som alle år på mange kurser, konferencer og stævner både indenfor den antroposofiske videreuddannelse og på andre fagrelevante kurser.

Fra Jord til Bord princippet – Undersøgelse bestilt af Undervisnings- og Fødevareministeriet

I foråret 2013 blev skolen inviteret til at deltage i en undersøgelse, varetaget af en forsker fra Århus Universitet, bestilt af Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet, der i et samarbejde undersøger trivsel, madglæde, ernæring, skolehave/havebrug – fra Jord til Bordprincippet – og fællesskabsstyrkende tiltag på skolerne i DK. Vores skole blev på baggrund af et spørgeskema udtaget, som en af de 10 bedste skoler i DK. Disse skoler blev interviewet af forskeren med det formål at samle dataene i en folder til inspiration for alle skoler i DK. Vi kan glæde os over, at vores skole er helt unik. Dette viser sig især igennem samspillet af fællesskabsdannende projekter, som månedsfester, arbejdsweekender med fællesspisning, regler for mad i SFOen og på mellemstationen, madvers, ingen slik i skoletiden for grund- og mellemskolen, salg af sunde fødevarer i butikken og ikke mindst i skolehaven, der i kombination med PPU(Praktisk Pædagogisk Undervisning) danner grundlaget for madlavning i og for forskellige grupper af elever og ansatte. Det er dejligt at opleve den påskønnelse fra samfundets side, så vi selv bliver opmærksomme på de for os så selvfølgelige kvaliteter.

Månedsfester

Perlerækken af månedsfester indledtes i år med Michaelmånedsfesten og foredrag for forældrene af Peter Brincker under temaet ”Den sjælelige udvikling i forhold til Waldorfpædagogikken” , fulgt af vores traditionsrige stemningsfyldte julebasar. Vi havde på vintermånedsfesten glæde af forhenværende elever fra vores egen skole, der på panelmødet fortalte om, hvad deres skolegang har betydet for deres videre uddannelsesforløb. Ved fastelavnsfesten glædede overskolens elever alle andre med deres lancier. Dialogmødet i marts blev efterfulgt af Åbent Hus arrangementet, som for anden gang blev holdt i Toldkammeret i Helsingør. En skøn dag med optræden, udstillinger og workshops. Igen blev både forældre og lærere grebet af den fælles energi og opdrift, som kendetegnede dette arrangement. Vores sidste månedsfest i dette skoleår er sommermånedsfesten med 1. klasses skuespil og Cirkus Garibaldi, som har 10 års jublileum i år. Stort tillykke.

Inklusion

Fra og med i år skal friskolerne for revisoren fremlægge hvilke tiltag skolen har virkeliggjort i forhold til inklusion, hvordan tilskuddet er blevet brugt, hvordan tiltagene har virket på de involverede elever, lærere, klasserne. Skolen har i kraft af sin baggrund i steinerpædagogikken et inkluderende menneskesyn og undervisningstilbud, hvor elever med stærke evner inden for praktiske og kunstneriske fag får mulighed for at udfolde sig. Derudover har skolen altid læst flere støttetimer i klasserne, end skolen fik tilskud til. På denne måde er skolen forud for de tiltag, der virkeliggøres i folkeskolen fra august 2014.

Et helt nyt tiltag har i år set dagens lys, PPU (Praktisk Pædagogisk Undervisninge). I PPU bliver mindre grupper af børn samlet til praktisk undervisning i skolehaven eller i håndværkslokaler, hvor de kan bidrage med deres arbejde til fællesskabet, f.eks. lave mad til SFOen, eller fremstille ting til salg. PPU er i høj grad med til at højne elevernes selvværd og sociale kompetencer, der bidrager positivt til de enkelte elevers samlede indlæring og dermed også på klassehelheden. Efter de meget positive erfaringer og tilbagemeldinger blev det besluttet, at PPU bliver en fast bestanddel af skolens samlede undervisningstilbud.

Den nye skolereform

Som friskole er vi ikke underlagt den nye skolereform, så længe vi tilbyder en undervisning, der står mål med folkeskolens. Vi har besluttet, at det er vigtigt for børn og forældre at kunne have mulighed for selv at bestemme og finde ud af børnenes fritidssysler, så denne tid ikke på forhånd skemalægges af skolen. Derfor bliver der ikke en større forandring i skemaet i det næste skoleår. Hos os vil børnene stadig gå i SFOen efter endt skoledag. De mange kreative og musiske fag i vores læreplaner, samt tysk og engelsk fra 1. klasse er i forvejen med til at folkeskolens læreplaner nærmer sig steinerskolernes.

De nye arbejdstidsregler

De nye arbejdstidsregler betyder for lærerkollegiet, at vi nu har fået mere frihed til at tilrettelægge arbejdstiden efter vores elevers behov og kollegernes ønsker.

Intranettet

Lærerne har øvet sig på at bruge Intranettet fra påskeferien og det er meningen, at forældrene og siden de ældste elever kommer på efter sommerferien. Vi glæder os til de nye tider med deres muligheder og udfordringer.

Ringetider

Vi kommer til at lave en lille smule om på ringetiderne. Det har været et stort ønske i grundskolen, at eleverne kunne holde spisepause allerede efter første frikvarter. Det kan godt lade sig gøre, selvom mellem- og overskolen bibeholder deres fagblokundervisning. Vi afprøver de nye ringetider i det kommende skoleår.

Fra børnehaven

I 2013 har alle børnehavepladser været besat. Vi har af pædagogiske hensyn beholdt 4 seksårige, og det har betydet at vi ikke har kunnet tage ret mange nye børn ind. De mange seksårige betyder, at der går mange over til skolens børnehaveklasse og der bliver mange pladser, som skal besættes efter sommerferien.
Vi har haft 2 udskiftninger i personalegruppen: en pædagog på Skovstuen, som valgte at blive dagplejemor og vores madmor som blev lærer på skolen. Vi ansatte en ny pædagog pr. 1. december og en ny madmor pr. 1. januar 2014.

I 2013 har vi haft besøg af lasermester Janne Salvesti, som laserede skovstuen. Vi er nu næsten færdige med at give hele huset farve – vi mangler enkelte små ting og håber i de kommende år, at have mulighed for at fuldføre arbejdet.
Vi har i institutionen været engageret i at forberede et stort nordisk pædagogstævne i Järna i Sverige, og har endvidere afsat tid til at arbejde i forretningsudvalget i R.S. Sammenslutningen af Børnehaver og vuggestuer i Danmark.

Som helhed er året gået godt – vi har en stabil og meget engageret medarbejdergruppe og har kunnet overholde vores økonomiske forpligtelser.

Fra grundskolegruppen

I SFO-en begyndte efter sommerferien Aslak Unger-Downing fra Norge med Friluftstemaet i bagagen og Ann Sophie B. Rohrberg, som er nyuddannet fra Steinerseminariet. Helle overtog flere støttetimer i 4.klasse og er i SFO-en fra 13-15. SFO-en har haft en langtidssygemelding og haft stor glæde af vore unge tidligere medarbejdere,som ved siden af deres studier har været vikarer.
Børnehaveklassen begyndte i år som en lille gruppe med kun fire drenge i klassen. Heldigvis kom der flere til og vi kan nu sende 21 børn videre til 1. klasse som Anne Damtoft overtager som klasselærer.

I 1. klasse er der 24 elever. I 1. klasse bruges der mange kræfter på at lære at gå i skole. Der er morgensang med hele skolen, fløjtespil, periodehæfter, fremmedsprog, nye lærere og meget andet nyt. Lidt atypisk har klassen allerede haft flere elevoptrædener inden det store skuespil op til sommerferien.

2. og 3. klasse har begge haft et skønt skoleår uden specielle store begivenheder.
Vi sagde efter Nanna L. Berthelsens eget ønske farvel til hende og Birgitte Bennekou overtog i oktober i dette skoleår 4.klasse som deres nye klasselærer. Birgitte og klassen har hurtigt fundet hinanden.

5. klasse siger farvel til deres klasselærer Anne Damtoft og venter spændt på at blive en del af mellemskolen.

Fra mellemskolegruppen

Mellemskolen er vores skoles yngste og mindste barn, 7 år gammelt og med tre klassetrin.
Fra grundskolens trygge favn er elevernes første trin ind i mellemskolen også skridtet ind i puberteten. En indre udvikling sætter ind. En ombygning, som kan tage vejret fra en og åbne nye døre på vid gab. Derfor er det uforudsigelige altid på dagsordenen i mellemskolens hverdag. Personligheden træder mere frem og med den de indre kampe og stjernestunder, når et nyt trin i udviklingen opnås. At opleve dette er forbeholdt klassens elever og underviseren.

De ydre holdepunkter i Mellemskolen er projektugen, skuespil og skolerejser, Ved den netop afholdte projektuge rystes eleverne fra 6., 7. og 8. klasse sammen ved værkstedsaktiviteter, en udflugt med vandretur og et orienteringsløb med varierede opgaver. Samarbejdet veksler mellem mindre grupper og fælles samvær. Vejrguderne bidrog i år med et vidunderligt forårsvejr.
8. klasse har opført en moderne udgave af Jeanne d'Arc, som skolens øvrige elever havde den glæde at se.

I år rejste 8. klasse til Soleggen i Norge og drog fra bostedet ud på daglige lange og til dels krævende vandreture. Det blev en vellykket rejse.
7. klasse vil i år igen være på en flerdages sejltur på et sejlskib i det sydfynske øhav under kyndig vejledning af unge matroser. Her får de en lille fornemmelse af de opdagelsesrejsendes udfordringer.

6. klasse rejser til Bornholm for at hugge i sten og se på geologiske fænomener. 
Ingen Michaelmånedsfest uden folkedans og det sørger 6. klasse altid for iført de farveglade folkedragter.
Ved månedsfesten i marts arrangerede 6. klasse en håndarbejdsudstilling, hvor de besøgende kunne får et indblik i alle delprocesser, som fører til flokdyrenes levende udtryk. 

8. klasse har netop haft en udstilling med ”Tidens mode”, som alle elever har besøgt.

Mellemskoleorkesteret har været udenbys for at spille for blinde og også ældre mennesker. Og 8. klasse, som i år deltager i overskolens kortimer, deltog i overskolens opførelse i DR's koncertsal.

I forbindelse med historieundervisningen besøgte 6. klasse Islamisk Trossamfund i København for at møde en ung og velfunderet muslim af i dag.

7. klasse var til 1½ times betagende foredrag med stjernerejse på Bellahøjskolen, som afslutning på astronomiperioden.

Og nu, ved skoleårets slutning, hvor det næste skoleår planlægges, kan vi med glæde fortælle at klasselærerfordelingen er på plads: Trine Burton, som er ny lærer på skolen, tager 6. klasse, Anette Jørnung vender tilbage til skolen og bliver 7. klasses klasselærer og Suzanne Olsson fortsætter i 8. klasse.
Inger Barfod og Keike Møller arbejder med færre timer i det kommende skoleår.

Fra overskolegruppen

Skoleåret 2013-14 blev skudt i gang med en vandretur til teltlejr i Gribskov ved bredden af Esrum Sø, hvor også 9. klasse blev vel modtaget i Overskolen med sportslege, hyggesnakke, bålsange og gåture i skoven med kulturelt indhold.

Vi er i år tre klasser i Overskolen med cirka tres elever. Det er et stort elevantal set i forhold til skolens historie, og der er en rigtig god dynamik i overskolen med venskaber og kontakter på kryds og tværs mellem de tre klasser. Det har i den forbindelse været godt, at overskolen er flyttet sammen i 1. sal af Nordlængen.

Blandt skoleårets nye initiativer kan især nævnes Orkesterrejsen. Det har været et stort ønske i mange år, og i år er det endelig blevet en realitet i samarbejde med Vidarskolen: Den 27. april til den 2. maj rejste de mange elever sammen til Italien for at optræde med kor- og orkesterværker, med flere koncert-stop undervejs. Forud for denne oplevelsesmættede tur er gået et langvarigt samarbejde – både med Vidar- og Michaelskolen – der blandt andet har omfattet deltagelse i DR Koncerthusets Orkesterfestival den 2. marts 2014, hvor de tre skolers Overskoleelever optrådte med Glucks Ouverture til "Iphigenia in Aulis", Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud" samt afsluttende med Poul Schierbecks "I Danmark er jeg født" som firestemmigt kor- arrangement. En del af forberedelserne til opførelsen har fundet sted som orkester- weekender, hvor de unge mennesker har besøgt hinandens skoler, med overnatning i de private hjem. Efter hjemkomsten fra orkesterrejsen gav de to skolers orkestre koncert i Mørdrup Kirke med samme repertoire, som på turen.

Et andet nyt initiativ i år har været prøveugen, som blev afholdt i den anden uge af marts. Det har været et tilbagevendende ønske blandt tidligere elever, at man gerne ville have haft erfaring med at gå til mundtlige prøver, og dette ønske har vi søgt at efterkomme i år. Vi har efterfølgende evalueret prøveugen internt og med anonyme spørgeskemaer. Resultatet af evalueringen er, at eleverne følte sig styrkede af oplevelsen og satte pris på at få afdramatiseret prøvesituationen.
Der er blevet spurgt til, om mundtlige prøver er forenelige med Waldorfskolernes pædagogik, og det at være en karakter- og eksamensfri skole: Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at de mundtlige prøver ikke har haft karakter af eksamener med efterfølgende bedømmelse i form af en karakter. De mundtlige prøver formede sig som en mulighed for eleverne til at demonstrere deres færdigheder efter forberedelse, i dialog med to lærere, hvorefter eleven fik en samtale med lærerne om, hvordan det gik: Hvad der gik godt, og hvad der kunne forbedres. Waldorfskolerne er eksamens- og karakterfrie, men ikke evalueringsfrie. Eleverne i Overskolen er i forvejen vante til at gennemføre skriftlige tests ved afslutningen af hver hovedfagsperiode, men de har som nævnt efterspurgt også at få erfaring i at gennemføre mundtlige tests.

Vi ser frem til næste år igen at være fire klasser i Overskolen, når den kommende 9. klasse bliver modtaget af overskoleeleverne og deres nye klasseleder Charlotte Rostrup. Vi glæder os til et nyt skoleår, der igen vil føre frem til en 12. klasse afslutning, med al den højtidelighed og festivitas, det indebærer.

Byggeprojekter

I starten af 2013 blev det besluttet, at samle overskolen i øverste etage i nordlængen. Det første step af ombygningen blev gennemført i sommerferien og det næste bliver gennemført i sommerferien 2014. Eleverne er vældig glade for de nye omgivelser. Lærerne udtrykker, at det har haft en meget positiv effekt på hele overskolen at få samlet alle overskoleelever i én bygning. Det sociale sammenhold har givet større stabilitet i overskolen og færre ønsker om at flytte skole. Dette har været med til at elevtallet i overskolen er stort, selv om der stadig mangler en klasse.

Håndarbejdsundervisningen foregår i år i bygningen ved æblelunden i meget smukt nyindrettede lokaler.
Som nævnt i årsberetningen for sidste skoleår, blev den nye smedjebygning opført i sommerferien, så den kunne tages i brug i dette skoleår til glæde for lærere og elever. Vi er så heldige, at Københavns Tekniske Skole har tilbudt at udføre murerarbejdet, når vi selv leverer murstenene. Det sparer skolen for mange penge. Tak for det.

Skolehaven har fået vokseværk. Der etableres højbede foran pavillonerne og noget af lærernes have er blevet inddraget. Dette var helt nødvendigt, da aktiviteterne til mange elevers glæde blev udvidet.

Tak

Igen i år har der været mange forældre, der med tid, penge og arbejdsindsats, f.eks. moppenyt har støttet aktiviteter på skolen. Forældrenes engagementet for deres børns skole er med til at skolen kan tilbyde de rammer og den atmosfære, som er så unik og som mange besøgende omtaler med det samme, når de kommer. Tusind tak for jeres indsats.

Tak til de forældre, der med deres indsats gør det muligt at vi har ”Butikken” på vores skole.

Tak til alle jer, der arbejder for, at Mellemstationen kan fortsætte med at eksistere. Skolen samarbejder for øjeblikket om, hvordan skolen bedst kan støtte Mellemstationen, da det er helt nødvendigt at der eksisterer en klub for eleverne fra og med 4. klasse i nærheden af og med samme værdigrundlag, som skolen har.

Tak til vore to tilsynsførende, Georg Busch og Tom Sinding, som vi har haft et meget konstruktivt samarbejde med. Vi har været vældig glade for den professionelle sparring, med begge to. Næste skoleår er vore nye tilsynsførende Inger Kvist, skoleleder på Lilleskolen i Odense og Casper Frederik Olsen, som er lektor i engelsk og tysk og har undervist på Gladsaxe Gymnasium i mange år. Vi glæder os til et spændende samarbejde med dem.

Tak for den store indsats, som den nye bestyrelse yder for at blive bekendt med skolens arbejdsmåder og bestyrelsens egne opgaver. Det tager tid og energi, at sætte sig ind i alle disse områder.

Til sidst en tak til alle skolens ansatte, lærere, pædagoger, sekretær, bogholder og pedel. I fællesskab skaber vi det daglige, lærerige og dannende indhold for mange elever, så de efter endt skolegang er blevet til frie, initiativrige og livsduelige mennesker.

God sommer og på glædeligt gensyn i skoleåret 2014-15!
Ledelsesgruppen