Ledelsens årsberetning 2013

Ledelsens årsberetning for skoleåret 2012-13
af skoleleder Ulli Ziegenhagen (i samarbejde med kollegiet)

Kollegiet begyndte skoleåret med en forberedende pædagogisk dag for at kunne afholde to pædagogiske dage i november måned. Den store begejstring for Godi Kellers foredrag sidste skoleår blev fulgt op i dette skoleårs pædagogiske dage i november, hvor skolens kollegium i fællesskab med børnehavens kollegium havde samtaler med Godi Keller og hvor Godi Keller efterfølgende talte med forældre. Alt sammen under overskriften forældresamarbejde.

I år holdt vi to Åbent Hus arrangementer under navnet ”Er min skole din skole”.
Det ene var viet skolens ungdomsuddannelse. En aften med mange korte, inspirerende oplæg og information, så udefra kommende kunne blive interesseret og skolens egne elever få underbygget værdien af at fortsætte med ungdomsuddannelsen her. Med glæde kan vi konstatere, at det lykkes at fastholde største delen af 9. klasse, så kommende 10. klasse ventes at blive over 20 elever.
Det andet Åbent Hus arrangement blev for første gang holdt udenfor skolens egne rammer i Toldkammeret i Helsingør. En skøn dag med optræden, udstillinger og workshops. Både forældre og lærere blev grebet af den fælles energi og opdrift, som kendetegnede dette arrangement. Det er sikkert ikke sidste gang, at vi holder et arrangement på Toldkammeret. Ved begge arrangementer har vi haft stor hjælp af og donationer fra nogle forældre, specielt på organisations og PR-området. Tusind tak for det.
Hele året igennem har kollegiet arbejdet med forberedelsen af Dansk Lærerstævne, som til september bliver afholdt på vores skole. Vi glæder os til den store, udfordrende og dejlige opgave, som vi i fællesskab med forældrene kommer til at løfte.
For første gang mødtes SFOpædagoger fra steinerskoler på Sjælland i Kvistgård, for at snakke om deres erfaringer. Mødet har været så inspirerende og vellykket, at flere møder bliver arrangeret næste skoleår.
Dialogmødet i år blev holdt under mottoet ”Betydningen af det talte sprog i undervisningen”. På trods af, at datoen flere gange blev ændret, har der været dejligt at se, at der var interesserede forældre, som gerne ville tale med lærerne om emnet.
Som opfølgning på sidste års dialogmøde inviterede vi Gottfried Staube Fjeldså fra Stavanger til at tale med kollegiet om, hvilke erfaringer Steiner Skolen i Stavanger har gjort med hensyn til at arbejde med IT allerede i mellemskolen. Vi arbejder videre med form og indhold af IT-undervisningen på vores skole.
Som på mange steinerskoler verden over har også på vores skole ledelsesformen været et tema, som vi har arbejdet med. Dette arbejde fortsætter for øjeblikket med hjælp af Ejvind Nielsen, som har mange års ledelseserfaring også indenfor antroposofiske virksomheder og steinerskoler i Danmark og Norge.
Lærerne har igen i år deltaget på mange efteruddannelseskurser: Oslokurset, deltidsseminariet, socialpædagogisk og steinerpædagogisk kompetenceudvikling på Marjatta, håndværksstævne på Vidar Skolen, Ollerupkursus, Dansk Lærerstævne på Michaelskolen, Overskoleefteruddannelse i Kassel og international uddannelseskongres i Wien. Desuden har de fleste kolleger igen i år deltaget på et første hjælps kursus.
Vores specialpædagogiske gruppe er i år begyndt på et samarbejde med Marjatta ved Lisbeth Kolmos og Tine Bay. Den kollegiale sparring har været meget givende og fortsætter i det nye skoleår.
I år har der rundt omkring i Nordsjælland været flere håndarbejdsudstillinger, hvor elevernes arbejde blev fremvist og også nogle workshops afholdt. Det er skønt, at vi bliver synlige på denne måde.
En markant hændelse har været lockouten efter påske. Vi arbejder i fællesskab videre med resultaterne af regeringsindgrebet.

Fra børnehaven
Børnehaven har igen i 2012 haft alle pladser besat.
Personalesituationen er fortsat stabil ingen udskiftninger i 2012. Vi har haft en medhjælper på barsel, som er kommet tilbage i februar i 2013.
Vi har dog ved årsskiftet opnormeret madmors stilling og har ansat en ny i 25 timer. Det har betydet meget for husets trivsel.
Personalet i børnehaven har sammen med Skolens lærerkollegie afholdt nogle fine pædagogiske dage i august måned om ”forældresamarbejde” med Godi Keller som inspirator. Det var godt at mærke, at vi alle ”trækker på samme hammel”.

Vi havde i 2012 valgt, at der til de 2 forældremøder blev brugt penge på udefra kommende foredragsholdere – det har virket godt. Vi havde bl.a. et foredrag med Dorte Nørlev om, hvad årstidsfesterne betyder for børn, og hvad man som forældre kan gøre for at støtte op om det derhjemme.

Personalet har deltaget i de kurser der har været arrangeret af R.S. Børnehavernes Sammenslutning. Vi er desuden snart alle opdateret i Fødevarestyrelsens Hygiejnekurser.

Det pædagogiske tema har i 2012 for os i vores hus været sprog. I Helsingør Kommunes institutioner har det været inklusion.
Vi er kommet i et godt og stabilt samarbejde med Helsingør Kommune om at sprogvurdere børnene både i vuggestue og børnehave. En aftale om også at påtage sig det for de børn der kommer fra Fredensborg Kommune er i gang med at blive etableret.

Vi købte i 2012 fotograf Christoffer Marrot til at lave en avis om børnehaven. Det blev et meget vellykket projekt. Avisen skal i sidste halvår af 2013 husstandsomdeles i Helsingør Kommune.

Vi havde i september besøg af den pædagogiske konsulent i Helsingør Kommune. Her udleverede vi vores opdaterede virksomhedsplan og lærerplaner samt børnemiljøvurdering for både børnehave og vuggestue.

Den pædagogiske konsulent var glad og overrasket over, at vi i det daglige arbejder med inklusion, idet det jo indgår som en naturlig del af vores pædagogik. Hun tog mange nye ideer med sig herfra.

I år har Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver for første gang holdt deres stævne på vores skole, et meget vellykket arrangement, som med de andre to stævner i året 2013 er med til hos alle vore samarbejdsinstitutioner at øge bevidstheden om vores skole. Og vi er glade for at kunne modtage så mange gæster.

Fra grundskolegruppen
SFO'en prøvede for første gang at holde sommeråbent. Der var ca. 20 børn som oplevede SFO'en fra morgenmad til eftermiddagsteen. Håndværkere arbejdede sideløbende og det gav et herligt liv og meget at se på. Ellers nød vi alle det frie liv i haven.
I BH.KL. begyndte 22 elever, som nu er godt på vej til at føle sig hjemme, og arbejde sammen som en klasse. De er nu klar til at Agnete Fredslund overtager dem i 1.klasse til august.
1.klasse :Klassen er pt. på 24 elever. Skoleåret startede med en 2-lærerordning med Hanne Boss og Birgitte Bennekou grundet sygdom. Efter efterårsferien har Hanne gradvist overtaget alle sine timer igen. Klassen er kommet rigtig fint igennem den lidt anderledes start. Under lockouten var 1. klasse desværre ramt af manglende undervisning i 3 uger og klassen har derfor ikke kunnet nå at øve og opføre 1. klasses skuespil til majmånedfesten. Der arbejdes på at nå det til den sidste månedsfest i juni.
Da 2.klasse afsluttede deres periode om Franz af Assisi faldt det passende sammen med at den nye pave "Frans" bliv indsat.
5. klasse har meget selvstændigt udformet et skuespil og præsteret både et fint samarbejde , sand kreativitet og et helstøbt skuespil. Det næste projekt er en klasserejse, som denne gang går syd for grænsen til en lillebitte ø i det tyske vadehav. Alle er spændte og glade på samme tid - det skal nok blive en fin tur.
Med overraskelse og stor beklagelse har vi modtaget informationen om, at Helle Uglebjerg følger sin gamle drøm og bliver 1. klasselærer på Michaelskolen efter sommerferien. Vi ønsker hende alt godt med den nye opgave.
Specialundervisningsgruppen har mødtes jævnligt i løbet af året for at udveksle erfaringer. Flere af støttelærerne har været på uddannelses kurser for at blive endnu dygtigere og en lærer vil deltage på kursus om dyscalculi. Haven har åbnet dørene for eleverne med deres støttelærer og samarbejdet med helseeurytmisten Åse Dybvad er blevet tættere. Mange elever kan forlade de trykke rammer hos Anette Welner med fine læsefærdigheder og give plads til nye elever.

Fra mellemskolegruppen
Det har været et stabilt og roligt år i mellemskolen.
Suzanne Olsson overtog sidste skoleår 5. klasse og har i år ført den videre op i mellemskolen.
6. klassetrin plejer at tage til Bornholm, men i år har klassen undtagelsesvist valgt at tage til Gotland. For et par år siden begyndte vi en ny tradition for 7. klasserne, nemlig et sejltogt med Fylla, en slags skoleskibsoplevelse i miniformat. 8. klasse var i begyndelsen af skoleåret på en 10 dages vandretur med rygsæk, telte og trangia i Lapland.
Mellemskolens projektuge havde som tema at cykle til de lokale seværdigheder: Kronborg, Gurre slot, Frederiksborg slot, Tegners museum og Esrum kloster.
6.-8. klasse har sammen med skolens øvrige elever deltaget i skolens musikdag og idrætsdagen og har bidraget til skolens udstilling i Helsingør om stjerner. 6. klasse har udstillet deres håndsyede stofdyr på kulturværftet i Helsingør.
Der har været flere dagsudflugter til Experimentariet i forbindelse med 8. klasses fysikperiode, foredrag, skøjtehal, svømmehal og i forbindelse med 7. klasses historieperiode om opdagelsesrejsende besøges Knud Rasmussen museet, 7. og 8. klasse hørte foredrag fra en 86-årig, der var tysk soldat under 2. verdenskrig.
Mellemskoleorkesteret spillede koncerter på blandt andet plejehjem.
Både for eleverne i klasserne og for forældrene har der været oplæg om alkohol og rygning og til eleverne i 6. og 7. klasse et oplæg fra universitetsstuderende om kemi og geologi.

Næste skoleår forlader Agnete Fredslund mellemskolegruppen og Keike Møller forbliver et år til som klasselærer for nuværende 5. klasse.

Fra overskolegruppen
Skoleåret startede med en forrygende intro-uge, hvor kunstneriske og praktiske workshops blev afholdt på skolens område, suppleret af en vandretur til Rudolf Tegners Museum ved Dronningmølle, med overnatning på Niels Stockholms biodynamiske landbrug.
Vi var ved skoleårets start fire klasser i Overskolen: 9.A, 9.B, 10. og 12. klasse, men skolen valgte relativt hurtigt at lægge de to 9. klasser sammen, da tre elever gik ud af 9.A kort efter sommerferien. Det har til gengæld betydet, at 9. klasses 27 elever har nydt godt af dobbelt lærerbesætning i de fleste af skoleårets lektioner.
Der var fra starten af året lagt op til nye initiativer i løbet af skoleåret. Det har blandt andet drejet sig om valgfag i de såkaldte 'Fordybelseskurser', der har omfattet Litteratur, Historiefortælling, Russisk som fremmedsprog, 'Anvendt Matematik og Fysik' og meget mere.
Et andet fokusområde for 2012-13 har været overskoleorkestret, som i år blev gjort til obligatorisk fag, suppleret med en ekstra indsats i forhold til overskolekoret. I forlængelse af dette fokus blev der indledt et samarbejde med Michaelskolen i Herlev og Vidarskolen i København omkring to orkesterweekender – dels en koncert i januar i Herlev Medborgerhus, og dels deltagelse i DR Koncerthusets Orkesterfestival den 23. februar. Især sidstnævnte begivenhed blev en utroligt flot oplevelse, hvor 'Steinersymfonikerne' i deres stiveste puds fik lov at spille blandt syv andre velklingende ungdomsorkestre, i en af landets smukkeste og mest udfordrende koncertsale.
Skoleåret har også på anden vis stået i kunstens tegn. 10. klasse havde således stor succes med deres dramaproduktion, som skildrede en række kræftsyge børns hverdag og drømme. Eleverne skrev selv stykkets tekster, og det blev en meget stærk, bevægende og overbevisende forestilling. 10. klasse bad selv om, at overskuddet fra forestillingen skulle doneres til Børnecancerfonden, som kvitterede med et meget fornemt takkebrev.
Også 10. klasses store selvstændige opgave – Kvartalsopgaven – blev en stor oplevelse, med en perlerække af fornemme opgaver og fremlæggelser.
Kort efter fremlæggelsen af Kvartalsopgaverne blev det tid for en af skoleårets helt store begivenheder: Fremlæggelsen af 12. klasses årsopgaver. Og hvilke opgaver! I løbet af en lang og festlig aften fremlagde 10 kompetente elever deres meget forskellige og meget markante værker. I sandhed et festfyrværkeri af en aften!
Blandt skoleårets øvrige aktiviteter kan desuden nævnes 9. klasses Landbrugstur, 10. klasses Landmålingstur, samt Berlinrejse og 12. klasses Kunstrejse og afsluttende dramaperiode på Marjatta. Dertil kommer naturligvis en lang række udflugter, kunstudstillinger, filmforevisninger, etc.
Dette års overskole-projektuge blev afholdt i oktober på Kvistgård sammen med elever fra Michaelskolens overskole. Det er i det hele taget en prioritering for os at udvikle samarbejdsprojekter med landets øvrige Steinerskoler, så vores elever kan nyde gavn af dette udvidede sociale netværk.
Dette skoleår har i det hele taget stået i gæstfrihedens tegn: Også elevernes eget overskolestævne blev afholdt på Kvistgård, med deltagelse af elever fra alle landets overskoler.
Som omtalt i bestyrelsens årsberetning blev der dannet ”Loppeshoppen”, en forening, der samler penge ind til støtte for overskolens mange rejseaktiviteter. Tusind tak til alle de aktive medlemmer og alle dem, som køber genbrug og dermed støtter rejserne aktivt.
Frederikke T. Larsson går på uddannelsesorlov den 31. maj for at færdiggøre sit speciale. Hun vender tilbage til skolen den 1. december.
Til næste år vil overskolen blive udvidet med en relativ stor, ny 9. klasse, hvorefter overskolen i 2013-14 vil bestå af en 9., en 10. og en 11. klasse. I skrivende stund ventes der at være 59 elever tilsammen i de tre klasser.

------------

I forlængelse af især overskolens mange aktiviteter som involverer madlavning, er det et ønske at etablere udekøkken på skolens område. De første spadestik til udendørs køkkenfaciliteter er allerede taget ved stenladens østlige hjørne. Det blev muligt med overskuddet fra sidste års og dette års julebasar at etablere vand, afløb og strøm. Til at begynde med bliver det blot et udekøkken, men med tiden vil det blive en del af selve stenladen.
Af andre byggeprojekter i skoleåret kan nævnes den nye smedje, hvor især skolens elever fra næste skoleår vil modtage undervisning i smedningens svære kunst. 2. klasse og 4. klasse har nydt de nyligt ombyggede klasselokaler på sydlængens 1. sal, hvor der endelig er blevet plads nok til alle elever. I hovedhuset har lærerne taknemlig indtaget de nye arbejdspladser og glæder sig over at have fået et materialerum i det gamle EDB-undervisningslokale. Butikken har fået den lovpligtige kloakering og dermed kan butikkens medarbejdere glæde sig hver dag over en lettere arbejdsgang.
Den eksisterende skolehave har primært henvendt sig til grundskolens elever. I samarbejde mellem grund- og overskolen blev der i år søsat et projekt for udvidelse af haven, som blandt andet indebærer tilbud til overskolens elever i forbindelse med biologiundervisningen, håndværk, praktiske aktiviteter, samt som frirum for de elever der måtte have brug for et lille pusterum i hverdagen. De udvidede faciliteter indeholder også et udekøkken, som bliver til gavn for alle elever i grundskolen.
Skolen indgik – i fællesskab med skolens børnehave – et samarbejde med Prescriba om psykologisk rådgivning og krisehjælp til personalet. En ordning alle er glade og trygge ved.
Igen i år har der været mange forældre, der med tid og penge har støttet aktiviteter på skolen, som caféerne, arbejdslørdage, udflugter, forberedelse til Dansk Lærerstævne og besøg i børnehaver for at fortælle om skolen. Tak for jeres mangfoldige indsats. Noget, som sparer skolen for rigtig mange penge er forældrerengøringen, som sjældent bliver omtalt, men i høj grad er med til, at vi kan holde vore budgetter. Siden i år har Moppenyt ligget på hjemmesiden og kan tilpasses når der er forandringer. Forældrene er meget engageret og virker glade for, at der varsles om opgaven, hvis nøglen ikke er hentet onsdag forinden. På den måde er det sjælden at rengøringen bliver glemt. Kære forældre tak for de timer og den energi, som I lægger i det. Denne fysiske kontakt med og omsorg for skolen er med til, at eleverne værdsætter rammerne og selv passer på vores skole.
Tak også til de forældre, der passer Butikken, laver den til et sted med skøn atmosfære og altid parate til at hjælpe og skaffe, hvad skaffes kan. Tak også til Mellemstationens ansatte og forældre. Det er en stor hjælp, at eleverne kan gå i en klub, som har de samme grundlæggende idéer, som skolen og som ligger i nærheden.

Tak for den store indsats, som bestyrelsen yder for de økonomiske og bygningsmæssige rammer, der er grundlag for vores pædagogiske arbejde. Bestyrelsen har også brugt kræfter på at arbejde med den ledelsesmæssige opgave på skolen. I år vil jeg sige en speciel tak til de mangeårige bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen efter dette skoleår. Christina Vilhelmsen, Karsten Frost, Thomas Uhrskov og Christina Flyckt har været nogle meget aktive og initiativrige bestyrelsesmedlemmer, hver på deres egen måde og på deres eget område. Christina Flyckt har været i PR-udvalget og været aktivt med idéer til at skaffe flere elever. Karsten Frost har som formand af byggeudvalget bl.a. stået for gennemførelsen af børnehavebyggeriet. Han har altid i fællesskab med vores Pedel Hanne Kacirek været god til at finde æstetiske og praktiske løsninger på skolens mange, mange fysiske ønsker. Christina Vilhelmsen har haft stor fokus på, at overskolen kunne vokse og blive til den form for ungdomsuddannelse, som vi alle er glade for. Med hendes idérigdom er mange initiativer blevet sat i søen, som f.eks. julecafé og overskolens panelmøder. Sammen med Thomas Uhrskov har Christina Vilhelmsen arbejdet og de to arbejder videre på, at skaffe tilskud til 11.-12. klasse. Denne ihærdige indsats har allerede båret frugt i form af samarbejde af steinerskolernes overskoler. Den finansielle frugt glæder vi os til. På årsmødet viste det sig, at også Lars Fogh trak sig fra bestyrelsesarbejdet og dermed fra sin formandspost i økonomiudvalget, hvor han har gjort en ekstra indsats i forhold til nogle forsikringssager. En stor tak til alle jer.
Til sidst en tak til alle skolens ansatte, lærere, pædagoger, sekretær, bogholder og pedel. I fællesskab skaber vi det daglige, lærerige og dannende indhold for mange elever, så de efter endt skolegang er blevet til frie, initiativrige og livsduelige mennesker.
God sommer og på glædeligt gensyn i skoleåret 2013-14!
Ulli Ziegenhagen

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80