Ledelsens årsberetning 2012

Beretning for skoleåret 2011-2012
af skoleleder Ulli Ziegenhagen (i samarbejde med kollegiet)

Dette skoleår har været kendetegnet af mange meget fine månedsfester. Begyndende med høstfesten, som også er vores Michaelsfest, hvor forældrene fik mulighed for at deltage i forskellige workshops, mens ele-verne fra 8. klasse til 12. klasse fik mulighed for at høre om bæredygtighed af Niels Johan Juhl-Nielsen. Ef-ter elevoptræden fik vi så plantet den første overskoleklasses lindetræ i skolegården. Vi afsluttede med dans, salg af glaserede æbler, planter og andet godt. Sikken en forrygende dag.
Basaren var igen en fest, hvor vi alle fik fornemmelsen af juleglæden.
Vintermånedsfesten blev viet 1.-8. klasses koncertopførelse til stor glæde for de deltagende og forældrene.
Ved Åbent Hus kunne både forældre, elever, gæster og lærere glæde sig over de mange fine udstillede ting og elevernes optræden, ikke mindst 12. klasses flotte eurytmiopvisning.
Ved majmånedsfesten viste 1. klasse så fint deres årsspil, og forældrene fik mulighed for at høre foredrag af Godi Keller, steinerlærer på skoler/højskolen i Norge, om forventningerne til skolen, og lærerne talte med ham efterfølgende. Den store begejstring for foredraget resulterede i, at mange forældre mødte op om efter-middagen til endnu en snak med Godi Keller, og der blev aftalt et opfølgende arrangement i det næste skole-år.
Sommermånedsfesten glæder vi os til med afsluttende opvisning af Cirkus Garibaldi fra alle SFO-børnene.

Under kollegiets pædagogiske dage blev der i år gennemført et konfliktløsningskursus. Richo Jensen, SSPK-leder i Helsingør, var kursusleder. Kollegiet arbejdede også med skolens værdigrundlag. Dette arbejde skal videreføres i det nye år. Kollegiet har arbejdet med mange forskellige pædagogiske emner, men også talt om ledelse og samarbejde. I forhold til dette, har vi inviteret Helge Resell, som har skrevet sin masteropgave om ledelse på steinerskoler.

Temaet for dette års dialogmøde var ”De nye mediers brug i og indflydelse på vores skole”. Det har været glædeligt, at der var sådan en god opbakning fra forældrene til dette dialogmøde. Som opfølgning har vi inviteret Gottfried Staube Fjeldså fra Stavanger for at tale med kollegiet om, hvilke erfaringer Steiner Skolen i Stavanger har gjort med hensyn til at arbejde med IT allerede i mellemskolen.

Fra børnehaven

I børnehuset har vi haft et meget stabilt år.
Vi begyndte året med at organisere en madordning, som koster forældrene kr. 300,00 pr. barn om måneden. Vi ansatte samtidigt en ”madmor” 15 timer om ugen. Dvs., at det pædagogiske personale laver mad mandag og fredag, og ”madmor” tirsdag, onsdag og torsdag.
Vi har haft helt fyldt op af børn i alle grupper og kun haft enkelte udskiftninger blandt personalet.
Tak til forældrene for den store opbakning til de 2 arbejdsdage, der blev afholdt i institutionen i 2011, hvor vi har fået lavet nye tiltag både ude og inde.
Det pædagogiske arbejde satte vi større fokus på ved en gang om måneden at indføre et ekstra personalemø-de, hvor vi arbejder med børneiagttagelse, så det kommer vores arbejde med alle børn til gode.

Fra grundskolegruppen

I børnehaveklassen forventer vi, at der begynder 24 børn efter sommerferien, og Hanne Kjærsgaard Boss glæder sig til at sige velkommen til 24 børn i den kommende 1. klasse.
Efter, at Jens-Holger Nørgaard var gået på pension, skulle Anette Slaato overtage violinundervisningen. Så-dan blev det ikke. I stedet for valgte Jens-Holger Nørgaard at hjælpe, indtil Peter Edström var på plads.
3., 4. og 5. klasse har også i år haft havebrugsundervisning i vores skønne skolehave, som blev forstørret og får fleres udfoldelsesmuligheder.
I SFO-en er der nu en fast og stabil medarbejderstab, som består af: Helle Thelander Hultgren
og Janni Pedersen (som blev fastansat efter sit vikariat sidste år) - og Gitte Kirchheiner og Gert Broekema, som begge begyndte efter sommerferien. Det er tydeligt at se - både for børn og voksne - at det fungerer særdeles godt i SFO-en. I SFO-en har vi i år, som et nyt tiltag, haft en fast kontaktperson til hver klasse. Tanken var, at det ville skabe en tættere kontakt mellem SFO, klasselærer og elev. Dette har virket efter hen-sigten.
Mens Nanna Linnea Bertelsen var langtidssygemeldt, var klassen og skolen så heldig, at Birgitte Bennekou kunne varetage undervisningen i 2. klasse. Suzanne Olsson varetog i denne periode den koordinerende opga-ve for grundskolegruppen. Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal være ny grundskoleleder i næste skole-år.

Fra mellemskolegruppen

Skoleårets projektuge fik overskriften: "Bæredygtighed". Ugen indeholdt cykeltur til Skibstrup genbrugs-plads og Nordforbrænding samt bygning af et genbrugsskur, hvor skolen vil organisere affaldssortering. Der var forskellige værksteder med fokus på genbrug og bæredygtighed; savværksted/re-design, cykelværksted, papirværksted, et værksted, hvor man kunne se, hvordan principperne er bag det at bygge en solfanger, og derudover havde vi foredrag om bæredygtighed.
I håndarbejde i 6. klasse har klassen arbejdet med 2 emner: Fremstilling af Savannedyr og Etniske dukker. Arbejderne har været meget vellykkede og Kirsten Brincker har arrangeret 2 udstillinger. For øjeblikket ud-stilles elevernes savannedyr på Humlebæk Bibliotek under overskriften ”Tekstile udtryk af Afrikas Savanne-dyr”. I juni måned vil klassen udstille deres etniske dukker på Fredensborg Bibliotek. Til denne udstilling har eleverne udarbejdet en skriftlig opgave om deres arbejdsproces med dukkerne.
Årets elevstormøder handlede om brug af mobiltelefoner og ringetider. Mellemskolen deltog i den årlige skolefodboldturnering, men vi røg desværre ud efter 2. kamp. 8. klasserne har haft to meget vellykkede og lærerige dramaperioder, og begge klasser viste nogle flotte forestillinger. Så har vi haft besøg af en oplægs-holder fra Børns vilkår, hvor temaet var: De sociale medier.
5., 6. og 7. klasse har på skolen haft besøg af musikere fra Sjælland Symfoniorkester, hvor musikerne fortalte om arbejdet i et symfoniorkester, og efterfølgende har klasserne været til en pædagogisk tilrettelagt skole-koncert i DR's gamle koncertsal på Frederiksberg.
Til skolens Michaelsfest har eleverne gennemgået ”mandomsprøver” i form af sjove, fysiske udfordringer.
6. klasse har været ude at optræde 2 gange med deres festlige folkedans. De blev ledsaget af et lille pigekor fra 7. kl., som sang små korsatser fra forskellige lande.

Eleverne i mellemskolen har desuden været ude af huset på forskellige ekskursioner:
7. klasse: Planetariet i forbindelse med astronomiperioden og Jens Olsens verdensur på Københavns Rådhus.
8.B: Bredeværk (emne industrialiseringen), Landbrug og fødevare.
6. klasse: Romersk krigertræning i Sagnlandet Lejre, Geologisk museum i forbindelse med geologiperioden, Jakob Moths Magiske Have og Co2 neutrale lydstudie i Fredensborg, Svømmetræning over 3 gange til Hørs-holm svømmehal, tur til Fredensborg Bibliotek for at sætte håndarbejdsudstilling op af deres etniske dukker.

Næste skoleår vil Suzanne Olsson igen indtræde som underviser i mellemskolekollegiet med den kommende 6. klasse. Hanne Kjærsgaard Boss har i dette skoleår varetaget undervisningen i 6. klasse, men hun vil efter sommerferien indtræde i grundskolekollegiet, som klasselærer i 1. klasse. Inger Barfod overtager som klasse-lærer kommende 7. klasse.

Fra overskolegruppen

Vi har i år manglet en 10. klasse i overskolen. Desværre valgte for mange af eleverne i den forrige 9. klasse at fortsætte deres ungdomsuddannelse andre steder. Det betød, at der ikke var elever nok til at fortsætte 10. klasse i år. De elever, som ønskede at fortsætte deres ungdomsuddannelse på en steinerskole fik plads på Vidar Skolen og Michael Skolen.
Det var en situation, der berørte både elever, forældre og lærere meget.
Det er en udfordring for alle, og i kollegiet arbejder vi på at kompensere for en manglende årgangs inspirati-onskraft ved at indføre flere tværfaglige projekter og sociale møder med elever og lærere fra de andre skoler.
Poul Erik Petersen begyndte som vores nye naturvidenskabelige lærer i overskolen, og vi glæder os over, at han er faldet så godt til.
Vores ungdomsuddannelse har en særlig profil i kraft af det brede faglige fokus, der jo kommer omkring hele farvecirklen af menneskelig virksomhed. Selv om Steineruddannelsen har næsten 100 år på bagen som hel-hedsskole fra 0.-12 klassetrin, skal vi hele tiden udvikle vores overskole i nye og spændende retninger.
Af nye tiltag på paletten har vi i dette skoleår udbudt valgfag i de kunstneriske fag samt kursusperioder, hvor et enkelt fag blev samlet i dobbeltlektioner over en længere periode. Det har betydet en række nye fag som performance og maling og i kursusperioderne nye måder at arbejde på i det faglige.
Valgfag og samarbejdet på tværs af klasserne har været en succes og til glæde og inspiration. Vi vil derfor i det kommende skoleår justere og udvide disse principper således, at valgmulighederne og samarbejdet på tværs af klasserne fortsætter - ikke kun i kunstfagene, men også i andre fag. Vi kalder dem fordybelsesperio-der, og her vil der være mulighed for, at eleverne i perioder af ca. 5 uger kan vælge et emne, som de ønsker at fordybe sig i. Fordybelsesperioderne bliver også det, vi kalder portfolio-fag, det vil sige, at eleverne skal evaluere deres indsats og præstation i det enkelte fag. Evalueringerne samles i en portfoliomappe, der ved endt skolegang gives sammen med vidnesbyrdet. Portfolioprojektet er et samarbejde mellem steinerskoler i Europa og er en evalueringsmetode til dokumentation af de kompetencer og færdigheder, som eleverne opnår i deres skoleforløb. Læs mere om det Europæiske Portfolio Certifikat (EPC) på vores hjemmeside.
Udviklingen og anvendelse af IT i overskolen er et andet indsatsområde. Med indførelse af trådløst netværk til eleverne og indkøb af bærbare computere er der for alvor kommet skub i den proces - til mange elevers store glæde og fornøjelse. Vi vil i det kommende år arbejde videre med udviklingen af dette felt.
Projektugen i uge 43 blev i år holdt på Rudolf Steiner Skolen i Odense. Dette års tema var "Genbrug og transformation", altså hvordan noget kan forandres og blive til noget, det oprindeligt ikke var beregnet til, og derved få helt nyt liv.
I værkstederne blev der skabt malerier og skulpturer og street art af genbrugsmaterialer og genbrugskunst, gamle møbler blev opdateret og fik nyt liv, genbrugstræ fandt nye anvendelsesmuligheder, og nye historier og fortællinger opstod af genbrugspoesi og -litteratur. Derudover fik eleverne foredrag om afskaffelse og anvendelse af affald, og ugen sluttede med Jacob Holts foredrag ”Amerikanske billeder”. Det var en god og udbytterig uge med en stor social gevinst for eleverne.
Overskolen fra Odense besøgte desuden vores skole her i foråret og sammen med elever fra Vidar Skolen oplevede alle Wagners Parsifal i Operaen. En uforglemmelig oplevelse.
I efteråret valgte Lasse Henningsen at sige sin stilling op her på skolen. Lasse har arbejdet på skolen i næsten 20 år og har fra begyndelsen været med til at opbygge overskolen. Med sin gejst, sit vid og sit link til uddan-nelsesverdenen ”udenfor”, efterlader han et stort tomrum og er savnet af både elever og os lærere. Vi kan kun ønske ham alt godt på vej mod nye horisonter og udfordringer.
Poul Erik Pedersen overtog herefter klasselederskabet af 9. klasse, og det lykkedes at få en glidende over-gang i lærerskiftet.
Med bestyrelsens loft på 20.000 kr. for forældreudgifter til rejser i 8.-12. klasse skal vi i overskolen nu gen-tænke vores rejseaktiviteter. Dette får betydning allerede i det kommende skoleår, hvor vi vil finde alternati-ver til den fælles kanotur for overskoleeleverne - medmindre vi finder alternativ finansiering til denne tur, der rummer nogle ganske særlige kvaliteter for vore elever.
Det er altid en stor udfordring at skulle forsøge at levere samme kvalitet for færre midler. Vi i lærerkollegiet vil gøre vores til at finde billige løsninger og tænke alternativt, så denne økonomiske stramning ikke bliver en forringelse af den uddannelse, vi tilbyder. Derfor sætter vi ekstra stor pris på de aktiviteter, som ”Rejse-kufferten” har iværksat for at skaffe penge til de rejser, som udgør en væsentlig del af vores overskoleuddan-nelse. Tak til forældre- og lærerkræfterne bag dette initiativ.
Vores 12. klasse har som den første årgang haft fransk på skemaet. Det var et ønske fra klassen, som vi heldigvis kunne efterkomme. Det har været til stor glæde og succes, så fransk i 12. klasse fortsætter vi med.
I år kan vi sige hjertelig tillykke til 13 elever, der dimitterer efter 12 års skolegang. I marts var vi vidne til deres årsopgavefremlæggelser, og det var, som altid, berigende, spændende og utrolig imponerende at opleve, hvad et helt års fordybelse i et selvvalgt emne kan føre med sig. De unge mennesker er netop vendt hjem fra deres dannelsesrejse i Italien og vil til juni opføre deres afsluttende teaterforestilling ”Venter på Godot”. Vi kan kun varmt anbefale alle forældre at komme til dette arrangement.
Efter sommerferien bliver vi atter fire klasser i overskolen, da de to 8. klasser fortsætter som 9.A og 9.B. Det giver nye og andre udfordringer at skulle få kabalen til at gå op med to klasser på én årgang. Men vi glæder os til at blive ca. 70 elever i overskolen – og til at overskoleorkesteret får tilført masser af musikalske kræfter.

Dette er også skoleåret, hvor nogle aktive forældre dannede netværksgruppen for forældre med børn med særlige behov og hvor specialundervisningsteamet er begyndt på en dialog med gruppen.

I år fik sløjdlokalet sin udsugning, og for øjeblikket bliver der klargjort til, at den nye smedje kan bygges i sommerferien på nordsiden af nordlængen.

Endelig blev vores nye, længe ventede hjemmeside færdig og vel modtaget. Den er meget anvendelig og har en god nyhedsfunktion. Nu arbejder vi på at få inkluderet flere interne funktioner, så vi kan komme til at aflaste forældrerepræsentanternes arbejde i forhold til informationsformidlingen.
Skolens nye logo blev taget i brug i efteråret.

Lærerne har også i år deltaget på mange efteruddannelseskurser: Oslokurset, deltidsseminariet, socialpæda-gogisk kompetenceudvikling Marjatta, ledelseskunst Marjatta, korte kurser Børnehaveseminariet, hånd-værksstævne Vidar Skolen, keramikkursus kunsthøjskolen Holbæk, Årskursus Den Frie Lærerskole, Olle-rupkursus, Dansk Lærerstævne, som omhandlede kunst i undervisningen og verdenslærerstævnet, som afhol-des hvert fjerde år på Goetheanum i Dornach, Schweiz, hvor i år lærere fra 50 forskellige lande mødtes i en uge for at høre foredrag om f.eks. den nyeste forskning indenfor biorytmer, og hvordan det rytmiske befor-drer en sund udvikling af mennesket.

Fra kollegiet vil vi gerne sige tak til alle de aktive forældre, som med gode idéer og deres arbejdskraft beri-ger skolen. Blandt eksemplerne kan nævnes jazzkoncerten i Stenladen, andre eksempler er arbejdsweeken-der, hvor mange meter hegn blev skruet sammen, taburetter strammet op, sandkasser bygget og meget mere. En gruppe forældre brugte noget af deres sommerferie på at lave studiecaféen til overskolen. Det er dejligt at se denne energiudfoldelse. Tak for det.

Tak også for de forældre, der holder Butikken og Mellemstationen i gang på en livgivende måde til gavn for skole, elever og forældre.

Tak for den store indsats, som bestyrelsen yder for de økonomiske og bygningsmæssige rammer, der er grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Til sidst en tak fra mig til alle skolens ansatte, som i dagligdagen er med til at skabe og vedligeholde vores skole – en skole, hvor fornyelse og tradition går hånd i hånd.

God sommerferie med masser af sol, frisk luft, gode kultur- & naturoplevelser!

Og på glædeligt gensyn i skoleåret 2012-13!

Ulli Ziegenhagen
Skoleleder

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80